Trọn bộ 13 bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành Luật điểm cao

Mục lục

Dưới đây là các bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật được Luận Văn Tốt tham khảo từ các bài Luận Văn các khóa trước hoàn thiện về hình thức và nội dung được giáo viên hướng dẫn và hội đồng bảo vệ đánh giá cao, một số bài luận văn được sự tư vấn hoàn thiện bởi dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt, hy vọng sẽ giúp cho các bạn học viên các khóa sau có thêm tài liệu nghiên cứu để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Luật của mình.

Do thời gian hạn chế nên Luận văn Luật chỉ giới thiệu 13 bài mẫu bài luận văn với các đề tài liên quan tới luật hình sự, dân sự, môi trường, luật kinh tế. Những đề tài dưới đây đôi khi là chưa đủ cho các bạn có nhiều tài liệu nghiên cứu cho bài luận văn của mình, nếu cần hỗ trợ thêm các tài liệu khác hoặc sử dụng dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt các bạn có thể liên hệ để trao đổi thêm qua ZALO: 093 457 3149


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM

Bài Luận văn thạc sĩ này được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2020 với chủ đề Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam, đề tài tuy rộng nhưng đã được giáo viên hướng dẫn và hội đồng thông qua từ bước bắt đầu đăng kí tên đề tài, mục tiêu của đề tài là:

Mục tiêu cụ thể: Trên cơ sở đưa ra mục tiêu nghiên cứu tổng quát, tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu các vấn đề cụ thể sau:

+ Một là, hệ thống hóa cơ sở lý luận về thừa kế theo pháp luật.

+ Hai là, phân tích thực trạng áp dụng quy định về Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam bao gồm những vấn đề như sau: Kết quả hoàn thiện quy định về Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam; Thực trạng áp dụng quy định về Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam; Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động áp dụng quy định về Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam  ở nước ta hiện nay.

+ Ba là, đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật cũng như áp dụng quy định về Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam nhằm đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả cao

Phướng pháp nghiên cứu của đề tài trên được tác giả sử dụng một số phương pháp như sau:

* Phương pháp luận

Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thừa kế theo pháp luật để phân tích, lý giải các vấn đề.

* Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tác giả sử dụng phương pháp này để nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến vai trò thừa kế theo pháp luật thông qua quy định của BLDS và các văn bản hướng dẫn thi hành; các đề tài khoa học, chương trình, dự án, các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

– Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên cơ sở lý thuyết về vai trò thừa kế theo pháp luật thông qua các mặt công tác của các cơ quan tiến hành tố tụng và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho luận văn.

– Phương pháp thống kê: tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở chương 2 của luận văn, các số liệu thu thập, điều tra được tổng hợp, phân tích làm cơ sở đánh giá thực trạng qua đó đánh giá về thành tựu, hạn chế để đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề một cách cụ thể.

Bài được tác giả  hoàn thiện theo cấu trúc 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về thừa kế theo pháp luật

– Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam về Thừa kế theo pháp luật

– Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật và kiến nghị hoàn thiện

Dưới đây là nội dung của bài làm các bạn sinh viên có thể bấm vào nút DOWNLOAD để tài về máy tính

DOWNLOAD


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN TÁC GIẢ TẠI TÒA ÁN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Bài Luận văn thạc sĩ này được tác giả hoàn thiện và bảo vệ vào năm 2020 sau quá trình trao đổi với giáo viên hướng dân thì tác giả đã được thông qua đề tài GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN TÁC GIẢ TẠI TÒA ÁN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM, bài làm Luận văn thạc sĩ này từ lúc đăng kí đề tài đến khi hoàn thành là 9 tháng , qua các lần chỉnh sửa và góp ý của hội đồng bảo vệ

Mục tiêu của bài luận văn thạc sĩ ngành luật này tác giả là

Nghiên cứu về giải quyết tranh chấp quyền tác giả tại Tòa án trên cơ sở tập trung phân tích khái niệm, bản chất pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời tham khảo kinh nghiệm lập pháp của Hoa Kỳ, từ đó có sự so sánh đối chiếu với pháp luật Việt Nam hiện hành.

Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp quyền tác giả tại Tòa án. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành và nâng cao hiệu quả của hoạt động giải quyết tranh chấp quyền tác giả tại Tòa án ở nước ta hiện nay.

Bài Luận văn thạc sĩ này tác giả cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đưa ra từ đầu của bài luận văn, đã đưa ra được các khái niệm liên quan, bản chất pháp lí của tranh chấp quyền tác giả, tác giả cũng đã đưa ra một số kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết tranh chấp của tác giả tại Tòa án.

Cấu trúc bài tác giả đưa ra những chương như sau:

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN TÁC GIẢ TẠI TÒA ÁN VIỆT NAM

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN TÁC GIẢ TẠI TÒA ÁN

CHƯƠNG 3:   ĐÓNG GÓP Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỂ VIỆC THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN TÁC GIẢ TẠI TÒA ÁN

Dưới đây là nội dung của bài làm các bạn sinh viên có thể bấm vào nút DOWNLOAD để tài về máy tính

DOWNLOAD


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN ĐẦU TƯ CHUNG VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 

Bài luận văn thạc sĩ này được tác giả hoàn thiện vài năm 2020, sau quá trình nghiên cứu và trao đổi với giảng viên hướng dẫn thì tác giả cuối cùng cũng đã được thông qua đề tài GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN ĐẦU TƯ CHUNG VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ SƠ THẨM CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, được tác giả bảo vệ thành công trước hội đồng và giáo viên hướng dẫn 

Mục tiêu của bài luận văn thạc sĩ ngành Luật được tác giả đưa ra gồm có :

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng. Với nhiệm vụ này, Luận văn đưa ra một số khái niệm khoa học có liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng như đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của chế độ tài sản của vợ chồng đối với sự tồn tại và phát triển của gia đình; tìm hiểu một cách có hệ thống và đầy đủ chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam. Từ đó, khẳng định tính tất yếu và cần thiết của chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong pháp luật.

– Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về chế độ tài sản của vợ chồng. Với nhiệm vụ này, Luận văn đi sâu phân tích nội dung các quy định về chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Bộ Luật Dân sự năm 2015 (có so sánh với Luật Hôn nhà và Gia đình năm 2000 và Bộ luật Dân sự năm 2005); tìm hiểu mục đích, cơ sở của việc điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng; phân tích tính kế thừa và phát triển, cũng như những điểm mới về chế độ tài sản cả vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Bộ Luật Dân sự năm 2015.

– Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn thông qua hoạt động xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Qua đó chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế trong áp dụng pháp luật khi giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn.

– Trên cơ sở phân tích nội dung và thực tiễn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật thực định, Luận văn kiến nghị đề xuất hướng dẫn, cách hiểu các quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nhằm hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng.

Có 4 mục tiêu mà tác giả của bài luận văn thạc sĩ này đặt ra cho đề tài thạc sĩ ngành luật của mình và cơ bản đề tài đã giải quyết các mục tiêu này, điển hình như trong chuyên mục của bài luận văn, tác giả đã làm rõ các khái niệm đặc điểm cơ bản những khái niệm có liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng, và đưa ra tính tất yếu của chế độ tài sản trong pháp luật VN, qua đó tác giả đã trích dẫn đầy đủ các nguồn tài liệu tham khảo, sử dụng các văn bán pháp luật thông tư nghị định, báo chí khoa học để có những nhận định chung về giải quyết tranh chấp tài sản đầu tư chung

Qua các chương còn lại tác giả đã phân tích rõ nội dung trong các quy định của pháp luật như luật hôn nhân và gia đình cùng với bộ luật dân sự, cùng với đó phân tích tính kế thừa và phát triển cho các bộ luật được hoàn thiện hơn, thực tiễn tác giả đã đưa ra các số liệu dẫn chứng tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và đã tìm ra được các nguyên nhân những tồn tại và thành tựu, trong việc xử lý tranh chấp tài sản đầu tư chung của vợ chồng

Tại chương 3 tác giả đã đưa ra các giải pháp dựa trên quan niệm cá nhân về những mặt bổ sung trong công tác giải quyết tranh chấp tài sản đầu tư chung cũng như hoàn thiện công tác xử lí tranh chấp của tòa án nhận dân TP Hà Nội, để có được nội dung bài luận văn hoàn thiện, mới các bạn tại bài hoàn chỉnh dưới đây:

DOWNLOAD


Trọn bộ 13 bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành Luật điểm cao
Trọn bộ 13 bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành Luật điểm cao

Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ KHU VỰC NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Qua quá trình trao đổi với giao viên hướng dẫn tác giả được được thông qua đề tài QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ KHU VỰC NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, bài luận văn thạc sĩ ngành luật này được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2020, qua các lần chỉnh sửa của giáo viên hướng dẫn và được sự góp ý của hội đồng bảo vệ luận văn, tác giả đã hoàn thiện bài luận văn này một các chỉnh chu và bảo vệ thành công, được sự đồng ý của tác giả, Luận Văn Tốt xin chia sẻ lại cho các bạn học viên có thêm tài liệu tham khảo cho bài luận văn thạc sĩ của mình.

Mục tiêu của luận văn thạc sĩ đề tài QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ KHU VỰC NGOÀI QUỐC DOANH được tác giả đưa ra các mục tiêu nghiên cứu sau:

  •  Mục tiêu tổng thể:

Thông qua việc lựa chọn đề tài quản lý thu ngân sách nhà nước từ khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai làm luận văn thạc sỹ, tác giả tiến hành nghiên cứu các quy định hiện hành liên quan trong hoạt động thu NSNN từ khu vực ngoài quốc doanh. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện trong hoạt động thu NSNN từ khu vực ngoài quốc doanh tại đơn vị khảo sát. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và biện pháp nhằm tăng cường hoạt động công tác quản lý thu NSNN từ khu vực ngoài quốc doanh tại Cơ quan tài chính (Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai) đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  • Mục tiêu cụ thể

Trên cơ sở đưa ra mục tiêu nghiên cứu tổng quát, tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu các vấn đề cụ thể sau:

Một là, hệ thống hóa cơ sở lý luận về thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Hai là, phân tích thực trạng thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm những vấn đề như sau: kết quả hoạt động thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Thực trạng thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thực trạng chất lượng và hiệu quả; Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm thu ngân sách nhà nước từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả cao.

Bài luận văn được tác giải đưa ra 3 mục tiêu như trên cơ bản các mực tiêu của bài luận văn đã được tác giả xử lý, cụ thể trong chương 1 tác giả đã đưa ra các khải niệm đặc điểm nội dung về quản lý nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc dân, dựa trên những tài liệu thu thập, sách giáo trình, báo chí có trích dẫn nguồn đầy đủ, tác giả đã tóm gọn lại xúc tích nội dung của cơ sở lý luận văn đưa ra các quan niệm cá nhân về vấn đề này

Với mục tiêu thứ , qua thu thập số liệu về QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ KHU VỰC NGOÀI QUỐC DOANH TỈNH LÀO CAI, bằng các phương pháp phân tích tác giả đã đưa ra và bình luận kết quả hoạt động quản lý thu ngân sách nhà nước của khu vực này, đưa ra các quan điểm nhận xét về thành tựu và hạn chế của quản lý ngân sách nhà nước khu vực ngoài quốc dân.

Từ các nhận định tại chương 2 tác giải cũng đã nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, những nhận định này được đánh giá cao từ giáo viên hướng dẫn và hội đồng bảo vệ, để hiểu thêm về nội dung của bài luận văn chi tiết mời các bạn DOWNLOAD bài dưới đây:

DOWNLOAD


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

Bài luận văn đã được thông qua và bảo vệ thành công vào năm 2021 được sự hướng dẫn nhiệt từ từ giáo viên hướng dẫn, và chỉnh sửa nhiều lần, đóng góp ý kiến cho tác giả, bài luận văn này đã được hội đồng phản biện đánh giá cao vấn đề tranh chấp đất đai luôn được xá hội quan tâm bởi đây là một trong những vấn đề phổ biến diễn ra trong quần chúng nhân dân, vì vậy cho nên đề tài này được nhiều sự quan tâm của giáo viên dành cho tác giả, mục tiêu của đề tài luận văn thạc sĩ ngành luật này bao gồm như sau:

Nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận chung về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và pháp luật về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành; chỉ ra được những bất cập, hạn chế của các quy định pháp luật hiện hành về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; đánh giá được thực tiễn giải quyết áp dụng pháp luật về vấn đề này nói riêng; đề xuất được một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn pháp luật về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, đảm bảo lợi ích nhà nước, lợi ích chung của xã hội; góp phần bảo đảm các quy định pháp luật được nhận thức và thực hiện thống nhất trong giai đoạn hiện nay.

Về cơ bản đề tài luận văn này đã giải quyết được các mục tiêu đưa ra, tuy đề tài này đã có nhiều tác giả đi trước nghiên cứu, tuy nhiên đến tác giả này vẫn đưa ra được rất nhiều quan điểm ý kiến mới, cụ thể chương 1 tác giả đã giải quyết các nội dung lý thuyết về khiếu nại quyết định tranh chấp đất đai, dựa trên các tài liệu nghiên cứu thông tư nghị định tác giả đã trích dẫn nguồn cụ thể

Trong chương 2 tác giả đã đưa ra được những bất cập và thành tựu trong pháp luật về khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đại hiện nay, đã đưa ra được các ưu điểm và hạn chế về pháp luật khiếu nại quyết định tranh chấp đất đai 

Trong chương 3 đưa vào các vấn đề tồn tại ở chương 2 tác giả đã đưa các các giải pháp ở quan điểm cá nhân có cơ sở pháp luật và đã được hội đồng bảo vệ đánh giá cao công trình nghiên cứu này, Và giờ đây sau khi bảo vệ thành công vang dội, tác giả cũng muốn chia sẻ lại cho các thế hệ cao học khóa sau có thêm tài liệu nghiên cứu 

DOWNLOAD


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 

Bài luận văn thạc sĩ này được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2022, ban đầu tác giả cũng phân vân về quyết định lựa chọn đề tài này bởi có khá ít các nghiên cứu trước, ít tài liệu mẫu, tham khảo, nhưng cũng nhờ sự hướng dẫn động viên của giảng viên hướng dẫn, tác giả cũng đã cố gắng hàng ngày để cuối cùng bài luận văn được hoàn hiện, và nhận được sự đánh giá tuyệt vời từ hội đồng bảo vệ luận văn và giáo viên hướng dẫn

Mục tiêu nghiên cứu của bài luận văn thạc sĩ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 được tác giả chia thành 3 mục tiêu tương ứng với 3 chương của bài luận văn thạc sĩ ngành luật, Luận Văn Tốt xin trích dẫn lại như sau:

Việc nghiên cứu đề tài “Giao đất, cho thuê đất theo luật đất đai năm 2013” nhằm phân tích, đánh giá các quy định pháp luật, việc thực hiện các quy định của Luật đất đai năm 2013 về giao đất, cho thuê đất. Từ đó sẽ đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả pháp luật về giao đất, cho thuê đất trong thời gian tới

Thứ nhất, làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về giao đất, cho thuê đất như: Khái niệm giao đất, cho thuê đất; khái niệm, nguyên tắc, cơ sở của pháp luật về pháp luật giao đất.

Thứ hai, phân tích thực trạng các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và thực tiễn thi hành pháp luật về giao đất, cho thuê đất, từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập này.

Thứ ba, đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của việc thực hiện pháp luật về giao đất, cho thuê đất

Dựa vào những tài liệu ít ỏi và một số bài báo khoa học, tài liệu nước ngoài, các điều khoản về giao đất cho thuê đất, trong luật đất đai 2013 tác giả đã làm sáng tỏa những vấn đè lý luận về giao đất cho thuê đất cùng với đó cũng đưa ra các quan điểm cá nhân về vấn đề này, cơ bản mục tiêu nghiên cứu này đã được tác giả giải quyết một cách thuyết phục, trong chương 2 dựa vào phân tích chi tiết các điều khoản trong luật đất đai 2013 cùng với các số liệu thực tiễn trong việc thi hành pháp luật về giao đất cho thuê đất, tác giả đã hoàn thành mục tiêu này, đã có những hạn chế và bất cập rõ ràng nguyên nhân thuyết phục

Mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giao đất và cho thuê đất đã được tác giả hoàn thiện dựa và những giả pháp trên quan điểm cá nhân được giáo viên hướng dẫn và hội đồng bảo vệ đánh giá cao các giải pháp này, giải pháp của tác giả rất thiết thực với tình hình thực tiễn, đưa ra các lộ trình nhằm khắc phục các hạn chế khi phân tích thực trạng ở chương 2

Được sự cho phép của tác giả dịch vụ viết thuê Luận Văn Tốt xin gửi tới các bạn nội dung đầy đủ của bài luận văn thạc sĩ ngành luật này, mời các bạn tải về tham khảo

DOWNLOAD

Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt
Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt

Tải bài mẫu Luận Văn thạc sĩ ngành Luật: HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

Bài luận văn thạc sĩ ngành luật này được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2020, sau quá trình thảo luận đề tài và đưa ra nhiều phương án về đề tài, và cuối cùng cũng được giáo viên hướng dẫn thông qua đề tài HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP, qua quá trình trao đổi và gặp gỡ giáo viên nhiều lần, tác giả đã phải sửa lại đề cương 4 lần, và cuối cùng tác giả cũng được duyệt đề cương, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi làm lời mở đầu, đặc biết là phần nghiên cứu, tác giả này cũng trày trật trong một tháng trời thì cũng được giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương, quá trình làm bài hoàn thiện, mọi chuyện cũng không thuận lợi hơn là bao. Luận Văn Tốt được tác giả tâm sự về những khó khăn của mình trong quá trình là luận văn, câu chuyện cũng rất dài, tóm lại là bài luận văn này tác giả cũng phải rất khó khăn chỉnh sửa nhiều lần mới được bảo vệ. Tuy nhiên cái kết thật sự có hậu khi ngày bảo vệ luận văn của mình tác giả rất trôi chảy trong trình bày phản biện, được hội đồng bảo vệ đánh giá cao về nội dung và các giải pháp của tác giả

Về các mục tiêu nghiên cứu trong bài luận văn này, sau nhiều lần chỉnh sửa thì tác giả đã đưa ra các mục tiêu cơ bản như sau:

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của pháp luật khiếu nại, tố cáo; đánh giá thực trạng pháp luật, thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo qua thực tiễn huyện Quốc Oai. Từ đó đưa ra các đề xuất:

  • Nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai, góp phần vào việc đảm bảo quyền công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.
  • Từ ý nghĩa và mục đích đề tài đã đặt ra nhiệm vụ của đề tài được xác định là phải thực hiện được mục đích kể trên làm bật lên được ý nghĩa của đề tài. Đề tài phải được nghiên cứu và trình bày một cách hệ thống, khoa học và có chiều sâu. Đề tài phải làm bật lên được tính thời sự và cần thiết của nó, thực sự là một đề tài có tính ứng dụng vào thực tiễn, có thể trở thành công cụ cho học tập, nghiên cứu về sau …Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau:
  • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về khiếu nại, tố cáo và pháp luật khiếu nại, tố cáo, những yêu cầu đặt ra của việc nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • Đánh giá thực trạng pháp luật khiếu nại, tố cáo và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước tại huyện Quốc Oai hiện nay.
  • Đưa ra những kiến nghị cụ thể để hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Quốc Oai

Tác giả đã đưa ra 3 mục tiêu như trên, bài luận văn cơ bản đã làm sáng tỏa các mục tiêu này, về chương 1, tác giả cũng đã làm rõ về vấn đề khiếu nại tố cáo dựa trên các điều luật văn bản báo chí, và quan điểm cá nhân, tác giả đã sử dụng đầy đủ các quy định về trích nguồn, cho nên bài làm không bị các lỗi đạo văn cơ bản. Tác giả tập chung đề xuất các giả pháp nâng cao chất lượng hoạt động trên địa bàng huyện, ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Mục tiêu của đề tài tác giả đã xác định phải thực hiện được mục đích kể trên làm bật lên ý nghĩa sâu xa của đề tài, nghiên cứu một các logic làm nội dung bài luận văn thạc sĩ có chiều sâu. Làm sáng tỏ rồi đánh giá và đưa ra những kiến nghị cụ thể để hoàn thiện pháp luật khiếu nại.

Được sự cho phép của tác giả Luận Văn Tốt xin được gửi đến các bạn học viên đầy đủ nội dung của bài này.

DOWNLOAD


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Gửi tới các bạn sinh viên mẫu luận văn thạc sĩ ngành luật môi trường, bài làm này được tác giả thuận lời từ lúc đăng ký đề tài cho tới lúc bảo vệ có lẽ là tác giả đã lựa chọn phân khúc đề tài chi tiết cụ thể nên khi đăng ký đề tài đã được giáo viên thông qua, trong qúa trình thực hiện đề tài cũng được giáo viên đánh giá cao và không phải chỉnh sửa nhiều.

Mục tiêu của bài luận văn này đã đưa ra các vấn đề như sau:

Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản. Trong đó nêu lên khái niệm, giải thích vì sao phải thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản và trình bày yêu cầu và các yếu tố đảm bảo thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản được quy định trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành.

Ba là, nêu và phân tích thực trạng thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó chú trọng các vi phạm đã xảy ra. Đánh giá thực trạng thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tìm hiểu các khiếm khuyết của pháp luật thực định về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản, đồng thời tìm hiểu các nguyên nhân của các khiếm khuyết đó. Từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

Với múc tiêu đầu tiên cũng là chương 1 trong bài luận văn bằng các phương pháp thu thập thông tin tài liệu từ tỏng nước và ngoài nước tác giả đã cô đọng lại các lý thuyết liên quan tới luật bảo vệ môi trường qua đó cũng đưa ra các nhận định quan niệm cá nhân về pháp luật bảo vệ môi trường

Với mục tiêu thứ 2 cũng là chương 2 của bài luận văn, trên cơ sở thực tiễn được tác giả thu thập các số liệu thực tế nhằm chứng minh cho những nhận định tại phần thực trạng, bài làm đã nêu rõ được vấn đề bảo vệ môi trường tỏng nuôi thủy sản ở Cà Mau, kể từ đó tác giả cũng nêu cụ thể những mặt đạt được và chưa đạt được trong vấn đề thực thi pháp luật bảo vệ môi trường ở Cà Mau

Mục tiêu của chương 3 cũng đã được tác giả hoàn thiện, các tồn tại ở chương 2 đã được tác giả giải quyết triệt để trong chương 3 của mình, bài làm đã được giáo viên hướng dẫn và hội đồng đánh giá cao, các nguồn tài liệu tham khảo đã được tác giả trích dẫn đầy đủ nên bài luận văn có tỷ lệ đạo văn 15%, đạt mức quy định nhà trường yêu cầu, dưới đây là nội dung đầy đủ của bài luận văn, mời các bạn tải tài liệu dưới đây

DOWNLOAD


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: VIỆN KIỂM SÁT KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Bài luận văn thạc sĩ này được tác giả bảo vệ thành công năm 2020, sau khi đăng ký đề tài giáo viên hướng dẫn cũng đã đánh giá cao sự mới lạ của đề tài này, tác giả đã sử dụng luật tố tụng hình sự để chọn đề tài, trong quá trình triển khai nội dung, giáo viên cũng đã phải góp ý cho tác giả nhiều lần, bài luận văn sau đó mới được hoàn thiện

Mục tiêu của bài luận văn thạc sĩ VIỆN KIỂM SÁT KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM đã được tác giả đưa ra 3 mục tiêu sau:

Để thực hiện mục tiêu chung như trên, luận văn đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Về mặt lý luận, tác giả phân tích, làm rõ các vấn đề về lý luận chung quy định về Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc quy định Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam, cơ sở của việc quy định hoạt động khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát theo luật tố tụng hình sự Việt Nam, trình tự, thủ tục có liên quan.

+ Phân tích, làm rõ những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về khởi tố vụ án hình sự của Viện kiểm sát, trong đó có lồng ghép so sánh, đối chiếu với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

+ Nghiên cứu thực trạng áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự.

+ Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm khởi tố vụ án hình sự của VKSND trong tố tụng hình sự nhằm đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả.

XEM THÊM

500 ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN NGÀNH LUẬT HAY NHẤT

Review Top 8 Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Nghiệp Nhất

Trên đây có 4 mục tiêu mà tác giả đưa ra để giải quyết trong bài luận văn của mình, về cơ bản thì các mục tiêu tác giả đưa ra đã được xử lý, như trong chương 1 bằng các phương pháp thu thập thông tin sách đài báo chí điều luật, tác giả đã xây dựng cho mình khung lý thuyết cơ bản về Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự. Qua chương 2 bằng phân tích các điều khoản trong pháp luận về luật tố tụng hình sự 2015 tác giả đã làm rõ vấn đề áp dụng các quy định của pháp luận về Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự.

Cùng với đó tại chương 3 tác giả cũng đã đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề, các giải pháp này logic với các nội dung mà tác giả đã nhận định trong chương 2, góp phần làm cho luận văn thạc sĩ ngành luật hoàn thiện hơn, các giải pháp đưa ra được giáo viên hướng dẫn và hội đồng đánh giá cao, để tải luận văn này các bạn có thể bấm nút DOWNLOAD dưới đây:

DOWNLOAD


Tải bài mẫu Luận văn thạc sĩ ngành Luật: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

Bài luận văn thạc sĩ ngành Luật này đã được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2020, sau quá trình trao đổi với giáo viên hướng dẫn thì cuối cùng tác giả cũng đã chọn được cho mình đề tài HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM, đề tài được sự đánh giá cao của hội đồng, và tác giả được nhận được nhiều lời khen trong buổi bảo vệ khóa luận thạc sĩ của mình.

Các mục tiêu mà tác giả nhắm đến trong bài là

Thứ nhất, làm rõ các khái niệm, các phương thức thực hiện thương vụ mua bán và sáp nhập ngân hàng, các lợi ích và hạn chế của hoạt động này;
– Thứ hai, làm rõ thực trạng mua bán và sáp nhập, hợp nhất tại các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, phân tích các xu hướng thâu tóm sáp nhập ngân hàng trên thế giới, Việt Nam nhằm rút ra xu hướng tính chất hạn chế của hoạt động này tại thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam;
– Thứ ba, làm rõ khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, phân tích các quan điểm và hạn chế của hệ thống pháp luật;
– Cuối cùng theo các kết quả nghiên cứu, đề tài đư
a ra một số kiến nghị và giải pháp giúp đỡ các ngân hàng tại Việt Nam thực hiện thành công thương vụ sáp nhập, hợp nhất, mua lại

Các mục tiêu mà tác giả đã đưa ra tại chương 1  bằng các phương pháp thu thập thông tin từ các giáo trình giáo án, các luận văn đi trước, từ các doanh nghiệp,… đã được tác giả cô đọng và trích dẫn lại, cùng với đó là các quan điểm mới được tác giả xây dựng dựa trên quan điểm pháp luật về vấn đề mua bán xác nhập ngân hàng tại VN

Tại chương 2 cũng đã được tác giả xử lý dựa trên việc thu thập thông tin và số liệu tại VN về mua bán và sáp nhập hợp nhất ngân hàng, và đưa ra các nhận định về những mặt tồn tại tỏng việc áp dụng về mua bán sáp nhập hợp nhất ngân hàng, so sánh giữa vấn đề này với pháp luật quốc tế làm rõ các vấn đề trong các quy định của pháp luật, tại chương 3 tác giả cũng đã đưa ra các giải pháp cá nhận dựa trên cơ sở tỏng phân tích tình hình thực tiễn cũng như các mặt tiêu cực trong việc áp dụng pháp luật về mua bán sáp nhập hợp nhất ngân hàng, dưới đây là bài luận văn đầy đủ, các bạn có nhu cầu tham khảo, bấm vào nút DOWNLOAD dưới đây:

DOWNLOAD


Để hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ ngành Luật các bạn học viên cần phải lựa chọn được đề tài phù hợp với bản thân và có tài liệu để tham khảo thì sẽ dễ dàng hơn trong quá trình hoàn thiện nội dung nhầm tiếp sức cho các bạn trong vấn đề này Luận Văn Tốt xin chia sẻ miễn phí tới các bạn 13 mẫu luận văn thạc sĩ ngành Luật được giáo viên hướng dẫn và hội đồng chấm điểm đánh giá cao, bài làm hoàn thiện từ hình thức tới nội dung và được bảo vệ trong thời gian gần đây, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn một phần nào đó khi làm luận văn

Trong quá trình làm luận văn nếu các bạn cần sự hỗ trợ dịch vụ viết thuê luận văn hoặc cần tư vấn đề tài và nội dung, các bạn hãy inbox với Luận Văn Tốt qua ZALO: 093 457 3149 để được hỗ trợ kịp thời.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Trọn bộ 13 bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành Luật điểm cao […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo