Báo Cáo thực Tập Hòa giải tranh chấp đất đai tại Phường – Xã

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập với đề tài Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND phường, mong muốn được gửi tới các bạn sinh viên đang làm bài báo báo thực tập tại UBND phường, và đang trong quá trình tìm kiếm tài liệu bổ ích, phù hợp để hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình. Hy vọng bài mẫu báo cáo thực tập sẽ là một bài mẫu hoàn chỉnh và có ích cho các bạn.

Trong quá trình viết bài báo cáo thực tập nói riêng cũng như các bài tập, tiểu luận, khóa luận,… nói chung,nếu như có khó khăn trong quá trình triển khai cũng như viết bài, hãy liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, bao mộc, bao sửa, của Luận Văn Tốt nhé, hãy liên hệ zalo để được báo giá chi tiết, cam kết bảo mật 100%.

LỜI NÓI ĐẦU Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai 

1. Lý do chọn đề tài Hòa giải tranh chấp đất đai tại Phường – Xã

Khi đất nước ngày càng phát triển, nền kinh tế đang phát triển hội nhập thúc đẩy đất nước ta càng giàu mạnh ,từng bước cải thiện đời sống nhân dân, các nhu cầu ăn, mặc ,ở ngày càng được chú trọng, Bên cạnh đó, đất đai cũng vì thế mà ngày càng trở thành một tài sản lớn đối với người dân. Theo luật đất đai năm 1987 khái niệm rằng: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta tốn bao công sức và xương máu mới khai thác, bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được vốn đất như ngày nay” cho thấy đất đai là tài sản quý giá đối với cả quốc gia và mỗi người dân.

Đến năm 1993, luật đất đai cũng cho rằng đất đai là cực kỳ quan trọng trong việc khẳng định lãnh thổ, vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội: “Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng“. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của đất đai đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta hiện tại và tương lai.

Điều 18, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và kế hoạch đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm” và điều này đã được khẳng định lại một lần nữa tại khoản 1 Điều 54  Hiến pháp 2013.  Trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đối mới thì nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét, trong đó, đáng chú ý là các hoạt động liên quan đến hoạt động giải quyết các tranh chấp đất đai cấp chính quyền cơ sở đã và đang trở thành vấn đề cần thiết và cấp bách thể hiện rõ chức năng quản lý của Nhà nước đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền đối với các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.

XEM THÊM Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong các đạo luật đất đai đã được ban hành thì việc xây dựng một cơ chế và những quy định pháp lý làm hành lang nhằm điều chỉnh vấn đề giải quyết TCĐĐ nói chung và hòa giải tại cấp chính quyền cơ sở nói riêng rất được quan tâm và chú ý. Với những tính chất ưu việt và tầm quan trọng nêu trên, việc hòa giải tranh chấp đất đai trở thành một hoạt động không thể thiếu được trong đời sống xã hội – nhất là trong nền kinh tế hàng hoá với cơ chế mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và thế giới như hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai ở nước ta nói chung và tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức nói riêng diễn ra với nhiều phức tạp.

Tình trạng tiến hành hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, vì vậy em chọn đề tài “Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai – thực tiễn tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài báo cáo thực tập của mình, với mong muốn đề tài sẽ phân tích những khó khăn, thuận lợi  của pháp luật về thủ tục giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai từ thực tiễn tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Hòa giải tranh chấp đất đai tại phường xã

* Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

Thông qua việc lựa chọn đề tài hòa giải trong giải quyết TCĐĐ. Thực tiễn tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm đề tài nghiên cứu, tác giả tiến hành nghiên cứu các quy định hiện hành liên quan trong hoạt động hòa giải trong giải quyết TCĐĐ từ thực tiễn một cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện trong hoạt động này tại đơn vị khảo sát. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và biện pháp nhằm tăng cường hoạt động hòa giải trong giải quyết TCĐĐ tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Mục tiêu cụ thể:

Trên cơ sở đưa ra mục tiêu nghiên cứu tổng quát, tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu các vấn đề cụ thể sau:

– Một là, hệ thống hóa cơ sở lý luận về hòa giải tranh chấp đất đai.

– Hai là, phân tích thực trạng hòa giải trong giải quyết TCĐĐ, thực tiễn tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề như sau: kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và từ đó đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện.

– Ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm hòa giải trong giải quyết TCĐĐ, tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả cao.

* Câu hỏi nghiên cứu

– Hoạt động hòa giải trong giải quyết TCĐĐ thực tiễn tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua như thế nào?

– Những kết quả đạt được và chưa đạt được trong quá trình áp dụng quy định về hòa giải TCĐĐ?

– Những nguyên nhân và hạn chế trong hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai là gì?

– Những giải pháp nào góp phần giúp UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả hòa giải tranh chấp đất đai?

3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp sử dụng cho toàn khoá luận là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác – Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm:

Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, tương đối toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản về hòa giải tranh chấp đất đai và một số vấn đề có liên quan.

So sánh, đối chiếu, thống kê, phân tích số liệu, kết quả tổng kết và các quan điểm khác nhau để rút ra kết luận, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề và các giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế.

* Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu trong phạm vi các văn bản pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai như: Hiến pháp 2013, Luật đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện. Nội dung đề tài chỉ giới hạn trong những vấn đề lý luận về hòa giải tranh chấp đất đai và các quy định của pháp luật về lĩnh vực này. Giới hạn khảo sát của đề tài là quá trình thực thi pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 2016 đến nay.

4. Kết cấu đề tài

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề gồm có ba chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hòa giải tranh chấp đất đai

Chương 2: Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai từ thực tiễn tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả  hòa giải tranh chấp đất đai từ thực tiễn UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Phần kết luận

Báo Cáo thực Tập Hòa giải tranh chấp đất đai tại Phường - Xã
Báo Cáo thực Tập Hòa giải tranh chấp đất đai tại Phường – Xã

ĐỀ CƯƠNG Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

1.1. Khái niệm hòa giải tranh chấp đất đai

1.1.1. Khái niệm về tranh chấp đất đai

1.1.2. Khái niệm hòa giải tranh chấp đất đai

1.2. Lý luận về hòa giải tranh chấp đất đai

1.2.1. Hệ thống quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai

1.2.2. Các hình thức hòa giải tranh chấp đất đai

1.2.3. Các yêu cầu đặt ra trong hòa giả tranh chấp đất đai

1.2.4. Nội dung hòa giải tranh chấp đất đai

1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hòa giải tranh chấp đất đai

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI UBND PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2.1. Giới thiệu sơ lược UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Vị trí và chức năng của Ủy ban nhân dân phường trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước

2.2.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

2.3. Thực trạng hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

2.4. Đánh giá kết quả đạt được trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

2.4.1. Kết quả đạt được

2.4.2. Hạn chế

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI UBND PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3.1. Các giải pháp hoàn thiện về pháp luật về giải quyết đất đai nói chung và hòa giải tranh chấp đất đai đáp ứng với yêu cầu thay đổi trong tình hình mới

3.2. Nhóm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp chính quyền cơ sở tại địa bàn phường Phước Bình, TP. Thủ Đức

KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu Báo Cáo thực Tập Hòa giải tranh chấp đất đai tại Phường – Xã dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE MIỄN PHÍ QUA NHÉ, CÁC BẠN THÔNG CẢM DO DUNG LƯỢNG WEB CÓ HẠN NÊN KHÔNG THỂ ĐĂNG TẢI NGUYÊN BÀI ĐƯỢC

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ