Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty

Đánh giá post

Tham khảo ngay mẫu Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đang làm Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

LỜI MỞ ĐẦU báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

 1. Sự cần thiết của đề tài

Hiện nay nền kinh tế nước chúng ta đang hòa nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. đặc biệt nước ta đã gia nhập tổ chức Thương mại Thế giời (WTO) vào năm 2007. Đây là một thách thức lớn đối với công ty doanh nghiệp trong nước. Trong cơ chế mới, sự cạnh tranh khốc liệt luôn là mối đe dọa cho những doanh nghiệp yếu kém. Chính vì vậy để tạo nên được sức cạnh tranh với những doanh nghiệp trong và ngoài nước thì hoạt động sản xuất của  doanh nghiệp phải hoàn thiện hơn.

Đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp phải có sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ và thu vốn nhanh để tái tạo sản xuất. Để tạo ra được điều đó ngoài những yếu tố cơ bản như chiến lược kinh doanh, quản lý vốn, nhân sự tốt… thì việc quản lý cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị hay còn gọi là tài sản cố định là cũng vô cùng quan trọng.

Với một công ty sản xuất gỗ như Đại Phát Lộc thì tư liệu sản xuất và cơ sở hạ tầng là không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Để tăng năng suất thì công ty không ngừng nâng cấp, thay đổi máy móc thiết bị hiện đại hơn, cập nhật công nghệ kỹ thuật mới vào những dây chuyền sản xuất và  trong đó máy móc tham gia trực tiếp trong quá trình sản xuất là quan trọng nhất. Từ nhận thức đó, khi đi thực tập tại công ty TNHH Đại Phát Lộc em đã nghiên cứu đề tài “ Kế toán tài sản cố định” để làm báo cáo thực tập.

Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty
Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty
 1. Mục tiêu nghiên cứu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

Đề tài tìm hiểu tình hình hạch toán tài sản cố định của công ty TNHH Đại Phát Lộc bao gồm những phần:

Kế toán tăng tài sản cố định

Kế toán giảm tài sản cố định

Kế toán khấu hao tài sản cố định

Kế toán sữa chữa tài sản cố định

Ghi nhận tài sản cố định trên báo cáo tài chính

Từ đó tìm ra được những ưu điểm hay hạn chế trong công tác kế toán tài sản cố định tại công ty. Để rồi đưa ra những kiến nghị để giải quyết các hạn chế khó khăn phát sinh đó. Qua việc nghiên cứu có thể hình dung ra phần nào việc tổ chức tài sản cố định của một công ty.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng là: Dựa vào những kiến thức về tài sản cố định đã học để làm tiền đề cơ sở lý luận cho báo cáo. Kết hợp với đi thực tập tại công ty thì có thể khảo sát được thực tế quá trình việc mua sắm, thanh lý, khấu hao tài sản cố định và thông qua hồ sơ lưu trữ tại công ty.

 1. Phạm vi và hạn chế của đề tài báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán tài sản cố định tại công ty

Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Đại Phát Lộc

Phạm vi thời gian: Năm 2012

 1. Cấu trúc báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

Phần mở đầu

Chương 1:  Cơ sở lý luận tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Đại Phát Lộc

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

Phần kết luận

XEM THÊM 

10+ bài báo cáo thực tập ngành Kế Toán – điểm cao

ĐỀ CƯƠNG báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Sự cần thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi và hạn chế của đề tài
 5. Cấu trúc báo cáo

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TSCĐ

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ

1.1.1.1 Khái niệm :

1.1.1.2  Đặc điểm của TSCĐ :

1.1.2      Phân loại TSCĐ

1.1.2.1 Phân loại TSCĐ theo hình thức biểu hiện

1.1.2.2  Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu:

1.1.2.3 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng và cụng dụng kinh tế

1.1.3 Đánh giá TSCĐ

1.1.3.1  Nguyên giá TSCĐ:

1.1.3.2 Giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐ

1.1.3.3 Giá trị còn lại của TSCĐ

1.1.3.4 Nhiệm vụ kế toán TSCĐ:

1.2 KẾ TOÁN TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

1.2.1 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ:

1.2.2 Kế toán chi tiết TSCĐ:

1.2.2.1 Kế toán chi tiết ở địa điểm sử dụng

1.2.2.2 Kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán

1.2.3 Kế toán tổng hợp  tăng giảm TSCĐ:

1.2.3.1 Chứng từ kế toán

1.2.3.2 Tài khoản sử dụng

1.2.3.3 Trình tự kế toán

Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty
Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN  TSCĐ TẠI  CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LỘC

2.1.        KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LỘC

2.1.1.     Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm sản xuất của công ty

2.1.1.1  Quá trình hình thành

2.1.1.2  Quá trình phát triển

2.1.1.3  Đặc điểm sản xuất

2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý và thực trạng tại công ty

2.1.2.1  Cơ cấu tổ chức

2.1.2.2  Chức năng của các bộ phận quản lý

2.2         THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LỘC

2.2.1 Kế toán tăng tài sản cố định do mua sắm

2.2.1.1 Chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán

2.2.1.2 Kế toán chi tiết

2.2.1.3  Kế toán tổng hợp

2.2.2      Kế toán giảm tài sản cố định do thanh lý

2.2.2.1 Chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán

2.2.2.2  Kế toán chi tiết

2.2.2.3  Kế toán tổng hợp

2.2.3      Kế toán khấu hao tài sản cố định

2.2.3.1  Chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán

2.2.3.2  Kế toán chi tiết

2.2.3.3  Kế toán tổng hợp

2.2.4      Kế toán sửa chữa

2.2.4.1  Sửa chữa lớn

2.2.4.2  Sửa chữa thường xuyên

2.2.5      Tài sản cố định trên báo cáo tài chính

2.2.5.1 Trên bảng cân đối kế toán

2.2.5.2 Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.2.5.3 Trên thuyết minh báo cáo tài chính

2.3 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ.

2.3.1  Ưu điểm trong hạch toán tscđ trong công ty

2.3.2  Hạn chế hạch toán tscđ trong công ty

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ

3.1. KIẾN NGHỊ

3.1. GIẢI PHÁP

KẾT LUẬN

 1. Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu.
 2. Kiến nghị, đề xuất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Anh
Anh
1 năm trước

E xin link ạ

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo