Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty bảo hiểm

Đánh giá post

Tham khảo ngay Mẫu Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty bảo hiểm của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đã và đang thực tập tại một doanh nghiệp, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

………………………………………………………

Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty bảo hiểm
Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty bảo hiểm

1 Đề tài Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty bảo hiểm

Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA

2. Lý do chọn đề tài

Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, khi Việt Nam gia nhập WTO và CPTPP làm nền kinh tế càng được mở rộng hơn nữa. Đây là những cơ hội hội nhập, phát triển và cũng là những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi việc hội nhập kinh tế sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong điều kiện đó, việc sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA nói riêng thì sự phát triển phụ thuộc rất lớn vào việc sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính của bản thân doanh nghiệp hay nói cách khác là phụ thuộc vào hiệu quả quản lý tài chính, trong đó thì việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng để quản lý hiệu quả tài chính.

Việc phân tích báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp có được bức tranh toàn cảnh về tài chính và các dự báo biến động tài chính sẽ là một trong các yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong môt trường cạnh tranh quyết liệt hiện nay.Xuất phát từ tình hình đó, sau thời gian tìm hiểu tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA và căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA” làm đề tài tốt nghiệp của mình.

3. Vấn đề nghiên cứu tài chính công ty bảo hiểm

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá chỉ số trong báo cáo tài chính của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA
Đề xuất và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA

XEM THÊM ===> Quy trình bán Bảo hiểm Nhân thọ tại công ty bảo hiểm Dai-ichi Life

4. Phương pháp nghiên cứu:

4.1. Các mục tiêu cụ thể

Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập các dữ liệu cần thiết chủ yếu: tình hình hoạt động đào tạo nhân sự, hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian quavà định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới tại phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán, từ các nguồn sẵn có như tài liệu của phòng kế toán và phòng kinh doanh qua các năm 2017 – 2019, báo, tạp chí và internet.
Các câu hỏi nghiên cứu:
Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp?
Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp?
Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp?
Phương pháp phân tích?
Nội dung phân tích?
Thực trang tài chính của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA?
Những thuận lợi và khó khăn tài chính của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA?
Các giải pháp nào cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA?

4.2. Cơ sở lý luận (hoặc cơ sở khoa học) của nghiên cứu

Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính. Trong đó thông tin kế toán là một nguồn thông tin đặc biệt cần thiết. Thông tin kế toán được phản ánh khá đầy đủ trong các báo cáo kế toán. Phân tích tài chính được hình thành thông qua việc xử lý các báo cáo kế toán: đó là bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh).
Có thể sử dụng nguồn thông tin từ bên ngoài, nhưng phải lưu ý thu thập những thông tin liên quan đến trạng thái nền kinh tế, cơ hội kinh doanh, chính sách thuế, lãi suất, những thông tin về ngành, các thông tin về pháp lý, kinh tế đối với doanh nghiệp…

Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Các thành phần của bảng cân đối kế toán gồm:
– Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Căn cứ vào số liệu này có thể đánh giá một cách tổng quát qui mô tài sản và kết cấu các loại vốn của doanh nghiệp hiện có đang tồn tại dưới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu bên phần tài sản thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.

– Phần nguồn vốn: Phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn các nhà quản lý có thể thấy được thưc trạng tài chính của doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về tổng số vốn được hình thành từ những nguồn khác nhau.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp. Số liệu trên báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao động kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, nó là bức tranh muôn màu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chia thành hai phần, phần phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và phần phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của doanh nghiệp.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

4.3. Phạm vi nghiên cứu và thu thập dữ liệu

Phạm vi về không gian: Khóa luận nghiên cứu công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Phạm vi về thời gian: Khóa luận nghiên cứu hiệu quả phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA trong các năm 2017 – 2019.
Thu thập các dữ liệu cần thiết chủ yếu: tình hình hoạt động đào tạo nhân sự, hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian quavà định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới tại phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán, từ các guồn sẵn có như tài liệu của phòng kế toán và phòng kinh doanh qua các năm 2017 – 2019, báo, tạp chí và internet.

5. Trình bày báo cáo nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA
Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA

6. Ứng dụng của nghiên cứu

Phân tích hiệu quả kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả tài chính tại doanh nghiệp và dự đoán được những xu hướng trong tương lai.
Dựa vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kết hợp với Bảng cân đối kế toán, bảng thuyết minh báo cáo tài chính và một số báo cáo quản trị khác tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA em tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do những hạn chế về nguồn thông tin nên việc phân tích chủ yếu được tập trung vào việc nhận xét thực trạng tài chính.

Thông qua sự phân tích một cách khách quan thực trạng tài chính tại công ty và quá trình thực tập tại công ty kết hợp với kiến thức tiếp thu được ở trường, em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thiện công tác kế toán để nâng cao công tác quản trị tại công ty.

………………………………………………………….

Trên đây là Mẫu Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty bảo hiểm dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, CÁC BẠN THÔNG CẢM DO DUNG LƯỢNG WEB CÓ HẠN NÊN KHÔNG THỂ ĐĂNG TẢI NGUYÊN BÀI ĐƯỢC.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ