Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại công ty du lịch

5/5 - (6 bình chọn)

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại công ty du lịch dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài về quản trị nguồn nhân lực tại công ty du lịch. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DU LỊCH

1. Lý do chọn đề tài quản trị nguồn nhân lực tại công ty du lịch

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải hội đủ hai yếu tố, đó là nhân lực và vật lực. Trong đó, nhân lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có tính quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy công tác quản trị nguồn nhân lực phải được các nhà quản trị, các chủ doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải cải tiến tổ chức của mình theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, năng động, trong đó yếu tố con người mang tính quyết định.

Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản trị đạt được mục đích, kết quả thông qua người khác. Một quản trị gia có thể lập kế hoạch hoàn chỉnh, xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng, có hệ thống kiểm tra hiện đại chính xác, v.v…nhưng nhà quản trị đó vẫn có thể thất bại nếu không biết tuyển đúng người cho đúng việc, hoặc không biết cách khuyến khích nhân viên làm việc. Để quản trị có hiệu quả, nhà quản trị cần biết cách làm việc và hòa hợp với người khác, biết cách lôi kéo người khác làm cho mình.
Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho các nhà quản trị học được cách giao dịch với người khác, biết tìm ra ngôn ngữ chung, biết cách đánh giá nhân viên chính xác, biết lôi kéo nhân viên say mê với công việc, tránh được các sai lầm trong tuyển chọn, sử dụng nhân viên, biết cách phối hợp thực hiện mục tiêu của tổ chức và mục tiêu của các cá nhân, nâng cao hiệu quả của tổ chức và dần dần có thể đưa chiến lược con người trở thành một chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của tổ chức.
Tóm lại, quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò trung tâm trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển và đi lên trong cạnh tranh. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, qua đợt thực tập tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC cùng với những kiến thức có được qua quá trình học tập tại trường Đại học Duy Tân, em đã chọn Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Du lịch ABC”.

XEM THÊM Phân tích tình hình Tài chính của công ty Dịch vụ Du lịch

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
– Nghiên cứu một số đặc điểm cơ bản, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC qua 3 năm 2017 – 2019.
– Đánh giá thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.
– Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Tập trung vào những vấn đề liên quan đến các hoạt động quản trị nguồn nhân lực như: hoạch định, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019

3.2. Phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC từ năm 2017 đến năm 2019.
– Phạm vi về không gian: Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
– Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.

4. Nội dung nghiên cứu

– Cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
– Giới thiệu đặc điểm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC qua 3 năm (2017 – 2019)
– Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC qua 3 năm (2017 – 2019)
– Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp thu thập số liệu
– Phương pháp thống kê: Thu thập, tổng hợp số liệu đã có liên quan đến lĩnh vực nhân sự, tham khảo các tài liệu của Công ty, các sách báo liên quan đến lĩnh vực nhân sự; thu thập thông tin, các ý kiến đóng góp của các anh chị trong Công ty.
– Phương pháp tham khảo, kế thừa tài liệu sẵn có: Tài liệu về các báo cáo tài chính qua các năm, các văn bản, chứng từ của Công ty, các tài liệu có sẵn thông qua sổ sách của Công ty, giáo trình, trên internet,…
– Phương pháp khảo sát, điều tra thực tế, thu thập số liệu trực tiếp tại Công ty.
– Phương pháp quan sát:
+ Khảo sát hệ thống tổ chức các phòng ban tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.
+ Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.
+ Khảo sát thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty, tiếp xúc thực tiễn công việc thông qua đó thu thập thông tin cần thiết.
– Phương pháp chuyên gia gồm:
+ Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn.
+ Tham khảo ý kiến của Ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC, nhân viên các phòng ban của Công ty và những người trực tiếp sản xuất.

5.2. Phương pháp xử lý số liệu
– Phương pháp so sánh: Dùng để so sánh sự biến động của các chỉ tiêu năm sau so với năm trước của Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.
+ So sánh tương đối
+ So sánh tuyệt đối
– Phương pháp phân tích: Dùng để phân tích sự biến động của lao động, các báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.
– Phương pháp tổng hợp: Dùng để sắp xếp, tổng hợp lại các tài liệu, chứng từ, số liệu sau khi thu thập được từ Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.

6. Kết cấu của đề tài

Kết cấu khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực.
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC

Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực
Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DU LỊCH

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Tầm quan trọng và vai trò quản trị nguồn nhân lực
1.1.3.1.Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
1.1.3.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.1.4.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Tiến trình họach định
1.2.2 Phân tích và thiết kế công việc
1.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2.Nguồn tuyển dụng
1.2.3.3.Quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp
1.2.3.4. Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
1.2.4 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2 Phân loại hình thức đào tạo
1.2.4.3. Vai trò của đào tạo
1.2.4.4 Tiến trình đào tạo
1.2.4.5. Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.5. Đánh giá thành tích và đãi ngộ
1.2.5.1 Đánh giá thành tích
1.2.5.2 Đãi ngộ
1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Môi trường bên ngòai
1.3.2 Môi trường bên trong

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi
Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức
2.1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ máy quản lý
2.1.4. Tình hình lao động và sử dụng lao động của Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2017 – 2019)
2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
2.2.1. Công tác hoạch định nhân lực
2.2.2. Phân tích công việc
2.2.3. Công tác tuyển dụng nhân lực
2.2.3.1 Nguồn tuyển dụng
2.2.3.2. Quy trình tuyển dụng
2.2.3.3. Kết quả tuyển dụng
2.2.4.Hoạt động đào tạo và phát triển
2.2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo:
2.2.4.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo:
2.2.4.3 Hình thức đào tạo
2.2.4.4. Số lượng đào tạo
2.2.4.5. Kinh phí đào tạo
2.2.5. Đánh giá và đãi ngộ
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC.
2.3.1 Yếu tố bên ngoài
2.3.2 Yếu tố bên trong
2.4. Đánh giá chung về công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Tồn tại, hạn chế
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
3.1. Định hướng của Công ty
3.1.1. Định hướng kinh doanh
3.1.1. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
3.2.1. Giải pháp tăng cường công tác tuyển dụng lao động tại Công ty
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích nhân lực tại Công ty
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
3.2.4. Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC
Tăng các khoản phúc lợi và dịch vụ:
Tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

……………………………………………………………………………………

Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại công ty du lịch, bạn nào có nhu cầu cần tải nội dung chi tiết của đề cương trên thì bấm nút DOWNLOAD phía dưới để tải và tham khảo nhé. Nếu trong quá trình kiếm kiếm tài liệu cũng như hoàn thành bài báo cáo thực tập quá khó khăn, làm mất thời gian của các bạn, thì hãy liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói bao mộc, dấu, số liệu công ty nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] + Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên du lịch Du lịch ABC. + Khảo sát thực trạng công tác … => Đọc thêm […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ