Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

5/5 - (4 bình chọn)

Có phải bạn đang tìm nội dung bài Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất? Có phải bạn đang thực tập tại Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất? Có phải bạn đang trong thời gian làm báo cáo thực tập? Vậy bài viết hôm nay Luận Văn Tốt chia sẻ dưới đây là dành cho bạn. Bài viết được chúng tôi dành nhiều thời gain sưu tầm và soạn thảo từ các bài báo cáo thực tập đã đạt điểm rất cao của các bạn sinh viên ưu tú ở những khóa trước, hôm nay chia sẻ lên hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trước khi tiến hành bài báo cáo Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất.

Nếu tất cả vẫn còn khó khăn với bạn từ việc tìm kiếm công ty thực tập, triển khai bài làm, hoàn thiện bài làm, xin mộc dấu xác nhận của công ty…thì hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt qua zalo/tele : 0934573149 hoặc dịch vụ viết báo cáo thực tập của luanvantot.com để được hỗ trợ kịp thời bạn nhé

1. Khái quát về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh.

          1.1 Vị trí pháp lý của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu

Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND huyện thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 Quyết định về việc thành lập Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chức năng nhiệm vụ của đơn vị được quy định tại tại Thông tư số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường.

          1.2 Nguyên tắc hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo cơ chế một cửa đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính thực hiện theo Đề án 30.

– Đảm bảo sự phối họp chặt chẽ giữa các viên chức trong Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường giữa viên chức của văn phòng với cán bộ địa chính các xã do viên chức phụ trách.

– Hàng tháng, quý tổ chức giao ban kiểm tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ tại các xã, thị trấn; thành phần giao ban có lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và cán bộ phụ trách xã với ban lãnh đạo xã và cán bộ địa chính; lịch giao ban cụ thể tại các xã do cán bộ phụ trách phối hợp thống nhất với cán bộ địa chính xã, thị trấn.

– Mọi hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện trên cơ sở kế hoạch công tác hàng năm, phương hướng nhiệm vụ của từng tháng, từng quý; hàng tháng phải tổ chức kiểm điểm công tác, việc kiểm điểm công tác dựa trên kế hoạch công tác của từng viên chức (một tháng ít nhất phải có 4 ngày làm việc tại cơ sở các xã phụ trách, trừ nhân viên kế toán) và mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo phiếu giao việc của Giám đốc (đảm bảo về thời gian, tiến độ và chất lượng công việc được giao). Kiêm điểm theo từng nội dung hạng mục công việc theo kế hoạch đề ra.

+ Không có báo cáo kiểm điểm tháng trước, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tháng tiếp theo: Không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Nghỉ không có lý do quá thời gian làm việc theo quy định: Không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Cuộc họp kiểm điểm hàng tháng nếu vắng mặt không có lý do: Không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Có mặt sau 15 phút tính từ thời điểm tổ chức cuộc họp kiểm điểm hàng tháng: Được tính là không có mặt.

          1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu

1.3.1.Chức năng:

 1. a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.
 2. b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, do ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường và Trưởng phòng Nội vụ.
 3. c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

1.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. a) Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 2. b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 3. c) Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường họp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của ủy ban nhân dân cấp xã;
 4. d) Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

          đ) Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

 1. e) Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;
 2. g) Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp xã;
 3. h) Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác vê đât đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu câu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
 4. i) Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;
 5. k) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật;
 6. l) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;
 7. m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giao.

 

Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất
Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

    XEM THÊM : Giới Thiệu Về Phòng Kinh Doanh Viết Báo Cáo Thực Tập

1.4 Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước địa phương

Mỗi cán bộ, công chức căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện và phải phối kết hợp với các cấp, các ngành có liên quan, thực hiện tốt những phần việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn của các ngành cấp trên.

– Đối với cơ sở: Tổ chức triển khai các công việc liên quan với cơ sở đảm bảo đúng trình tự quy định. Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra cơ sở về công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách đạt kết quả.

– Đối với cấp trên: Thực hiện mọi hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở chuyên ngành. Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo.

– Đối với các ngành có liên quan: Phối kết hợp chặt chẽ các hoạt động công việc liên quan phụ trách, đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

2. Cơ Cấu Tổ Chức Và Bộ Máy Nhân Sự Của Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất

2.1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh

Bộ máy tổ chức hoạt động khá đơn giản nhưng hoạt động hiệu quả của đơn vị được thể hiện theo sơ đồ sau:

hinh

XEM THÊM : Giới Thiệu Phòng Khách Hàng Cá Nhân Làm Báo Cáo Thực Tập

2.2 Bộ máy lãnh đạo và các phòng, ban chức năng

2.2.1 Ban lãnh đạo

* Giám đốc

– Phụ trách chung mọi công việc của cơ quan và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy; UBND Huyện và pháp luật về hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; phụ trách điều hành các lĩnh vực:

          1) Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Trực tiếp phụ trách công tác chuyển quyền SD đất; tách, hợp thửa, tặng cho, thừa kế.

          2) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan và kiểm tra giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, nhân viên cơ quan.

          3) Tổng hợp, thực hiện công tác kiểm điểm, thi đua của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

          4) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện, cấp trên giao.

          Phụ trách các xã: Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm và Lục Hồn.

* Phó Giám đốc

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một sô công việc cụ thể của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chủ động đề xuất tham gia ý kiến với Giám đốc về những công việc do mình được phân công phụ trách và các vấn đề chung của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, của Phòng Tài nguyên & MT, của Uỷ ban nhân dân huyện. Thay mặt Giám đốc điều hành công việc cơ quan khi được Giám đốc ủy quyền hoặc đi vắng. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện công việc sau:

          1) Phụ trách thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

          2) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

          3) Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường họp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của ủy ban nhân dân cấp xã;

          4) Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

          5) Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

          6) Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

          7) Phụ trách chung việc quản lý và sử dụng phôi giấy.

          8) Chỉ đạo công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Tài nguyên Môi trường tại Trung tâm hành chính công huyện.

          9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc văn phòng; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, cấp trên giao.

Phụ trách các xã: Húc Động, Vô Ngại và Thị trấn Bình Liêu.

2.2.2 Phòng kế toán, tài chính, thống kê

Nội dung bài viết Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất có phải đã giúp bạn giải quyết được một phần khó khăn trong bài làm, hãy xem hết phần còn lại bạn nhé

* Kế toán, tài chính

Chịu trách nhiệm thực hiện theo dõi quản lý, sử dụng nguồn ngân sách được UBND huyện, tỉnh phân bổ và các nguồn thu phí và lệ phí thực hiện dịch vụ theo quy định. Hoàn thiện đây đủ các chứng từ, hô sơ liên quan đên công tác tài chính; Thực hiện công việc báo cáo thu – chi tài chính của cơ quan; định kỳ báo cáo cơ quan tài chính câp trên theo quy định. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tài chính đảm bảo theo quy định trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.

Tông hợp báo cáo tài sản của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cơ quan, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện giao.

* Thống kê, báo cáo

Tổng hợp báo cáo số liệu về công tác chuyên môn

Tổng hợp baó cáo, cung cấp số liệu của cơ quan theo quy định hiện hành

Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng

2.2.3 Phòng địa chính,  văn thư

* Địa chính viên

Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thê sau:

1) Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

 • Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đổi với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp xã đế chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường họp thuộc thẩm quyền; kiếm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
 • Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;
 • Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;
 • Thực hiện đăng ký, chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai theo đơn vị được giao phụ trách.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành; có trách nhiệm quản lý kho tài liệu của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Quản lý phối giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kho tài liệu…
 • Chủ trì đo đạc, cắm mốc phục vụ công tác đấu giá QSĐ, giao đất… theo chỉ đạo cấp trên.
 • Phối hợp quản lý, khai thác sử dụng máy toàn đạc, máy định vị RPS
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc và cấp trên giao
 • Trực tiếp phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ; phối họp hướng dẫn, đôn đôc, nghiệm thu, xác nhận khôi lượng, bàn giao…các dự án, đề án: Giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trên địa bàn của các xã, thị trấn

* Văn thư, lưu trữ:

+ Tổng hợp baó cáo, cung cấp số liệu của cơ quan theo quy định hiện hành.

+ Theo dõi lưu trữ hồ sơ, chỉnh lý biến động.

+ Thư ký và thông báo lịch họp kiểm điểm hàng tháng, quý, năm của cơ quan

+ Làm công tác văn phòng, phát hành và lưu trữ văn bản đi đến.

+ Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, tổng họp đánh giá cán bộ hàng tháng, công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch năm, theo dõi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

+ Thủ quỹ cơ quan.

+ Quản lý con dấu của cơ quan.

+ Phối họp với các Đ/c khác hoàn thành công tác chuyên môn của phòng.

+ Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

2.2 Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh.

 2.2.1. Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, người lao động

Biên chế viên chức và số lượng người làm việc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động nằm trong tổng số biên chế viên chức của UBND huyện giao hàng năm.

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 133/QĐ-TNMT ngày 07/02/2022 của UBND huyện Bình Liêu về việc phân bổ số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022

2.2.2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức người lao động.

 1. Mỗi cán bộ, viên chức phải xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, chủ động triển khai thực hiện công việc được phân công phụ trách, báo cáo kịp thời kết quả công tác trong tháng, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất hướng giải quyết với lãnh đạo văn phòng.
 2. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, cả năm mỗi cán bộ, công chức có báo cáo chi tiết về lĩnh vực mình được phân công phụ trách theo chỉ tiêu kế hoạch giao đúng với quy định của Nhà nước. Đặc biệt cần đánh giá kết quả đạt đựơc, những tồn tại, thiêu sót, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra được phương hướng, biện pháp thực hiện trong thời gian tới.
 3. Chế độ họp hành: Hàng tháng cơ quan họp 1 kỳ, thời gian vào cuối tháng, nội dung đánh giá, kiểm điểm công tác tháng trước và nhiệm vụ công tác tháng sau. Mồi cán bộ, viên chức nộp Báo cáo kết quả công tác tháng trước và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tháng tiếp theo vào ngày họp kiểm điểm hàng tháng của văn phòng.
 4. Đi công tác ở ngoài địa bàn phụ trách, mỗi cán bộ, công chức phải báo cáo cơ quan về nội dung công việc và được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan.
 5. Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo đúng quy định của Nhà nước và của huyện, cụ thể phép năm nào nghỉ năm đó.
 6. Mỗi cán bộ công chức phải chấp hành đúng thời gian làm việc theo quy định của luật lao động và các quy định hiện hành của Nhà nước. Đặc biệt lưu ý chấp hành thời gian làm việc theo quy định chung của huyện.

          Trong những tháng cao điểm tập trung triển khai nhiệm vụ do cấp trên giao; mỗi cán bộ viên chức của văn phòng được chấm công và thanh toán kinh phí làm ngoài giờ làm việc hành chính theo quy định.

 1. Về tài chính, tài sản cơ quan:

          – Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của Nhà nước.

          – Các khoản chi tiếp khách, các vấn đề khác liên quan đến công việc chung của phòng như mua sắm văn phòng phẩm hàng tháng, báo chí, điện thoại…đảm bảo công khai, rõ ràng đúng quy định hiện hành.

          – Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm sử dụng, bảo quản tài sản, thiết bị văn phòng,…phục vụ công tác chuyên môn theo quy định hiện hành.

          – Mỗi cán bộ, công chức đều có trách nhiệm ủng hộ các quỹ do huyện, tỉnh phát động.

Trên đây là Báo Cáo Thực Tập Tại Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất  sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị nếu các bạn vận dụng tính sáng tạo của các bạn vào bài làm của mình và hoàn thành một cách hiệu quả nhất. Hãy nhớ nếu có khó khăn hay cần tư vấn thêm về bài làm thì hãy liên hệ với dịch vụ viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt hotline Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn miễn phí.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ