Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại Ngân hàng Phương Đông

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại Ngân hàng Phương Đông, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ bài báo cáo thực tập thuê trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại OCB
Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại OCB

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại Ngân hàng Phương Đông

Trong xu thế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ, để hội nhập kinh tế quốc tế thì hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến quan hệ kinh tế và tài chính. Với vai trò chủ lực thì hệ thống ngân hàng đã đóng góp một phần đáng kể cho công cuộc đổi mới kinh tế, tạo đà đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Trong rất nhiều lĩnh vực hoạt động thì huy động vốn và cho vay là hai lĩnh vữ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn và tổng tài sản của ngân hàng. Trong đó, tín dụng là một hoạt động kinh doanh quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản có sinh lời của ngân hàng. Trong các sản phẩm tín dụng cung cấp trên thị trường thì tín dụng cá nhân là một mảng tín dụng quan trọng của ngân hàng.

Thực tế cho thấy rằng các khoản cho vay cá nhân chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh số cho vay. Thành công của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông có sự đóng góp một phần không nhỏ từ tín dụng cá nhân. Bên cạnh đó thị trường tín dụng cá nhân đang là một thị trường đầy sôi động, với sự tham gia hầu như tất cả các ngân hàng..

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc đã ngày càng quan tâm đến đối tượng KH cá nhân với sự điều chỉnh chính sách, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với sự thay đổi của thị trường, cho ra đời cán sản phẩm mới đa dạng, hấp dẫn giúp cho hoạt động tín dụng cá nhân khởi sắc, hiệu quả nâng cao theo đúng định hướng cho vay phân tán theo mô hình bán lẻ.

Phân tích tình hình tín dụng cá nhân sẽ giúp ta biết được những mặt mạnh, mặt yếu trong hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng. Từ đó có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng. Với những lý do trên nên tác giả quyết định thực hiện đề tài “Phân tích tình hình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc”.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ Tín dụng Cá nhân

Mục tiêu chung

Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc giai đoạn 2016 – 2018.
Đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc.

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Không gian
Đề tài được thực hiện tại Phòng quan hệ khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc

Thời gian
+ Trong thời gian thực tập bắt đầu từ 13/02/2019 đến 02/04/2019
+ Số liệu phân tích trong đề tài là số liệu thứ cấp về hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2016 đến năm 2018.

Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc. 1.5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn bao gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại.
Chương 3: Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc
Chương 4: Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc
Chương 5: Một số giải pháp năng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc
Chương 6: Kết luận

XEM THÊM ==> 5+ Bài Báo Cáo Thực Tập Ngân Hàng Phương Đông OCB free

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại Ngân hàng Phương Đông

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
2.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
2.1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
2.1.2 Khái niệm về tín dụng
2.1.2.1 Khái niệm về tín dụng
2.1.2.2 Khái niệm về tín dụng cá nhân
2.1.2.3 Vai trò của tín dụng
2.1.2.4 Chức năng của tín dụng
2.1.2.5 Phân loại tín dụng
2.1.3 Nguyên tắc chung của tín dụng
2.1.3.1 Nguyên tắc của tín dụng
2.1.3.2 Đối tượng cho vay
2.1.3.3 Điều kiện cho vay
2.1.3.4 Lãi suất cho vay
2.1.3.5 Những phương thức đảm bảo tín dụng.
2.1.4 Quy trình cấp tín dụng
2.1.4.1 Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng
2.1.4.2 Phân tích tín dụng
2.1.4.3 Quyết định cấp tín dụng
2.1.4.4 Giải ngân khoản vay
2.1.4.5 Giám sát tín dụng
2.1.4.6 Thanh lý hợp đồng tín dụng
2.1.5 Một số chỉ tiêu dùng để phân tích hoạt động tín dụng cá nhân
2.1.5.1 Doanh số cho vay
2.1.5.2 Doanh số thu nợ
2.1.5.3 Dư nợ
2.1.6 Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân
2.1.6.1 Hiệu quả sử dụng vốn
2.1.6.2 Tỷ lệ thu lãi cho vay
2.1.6.3 Tỷ lệ nợ xấu
2.1.6.4 Hệ số thu nợ
2.1.6.5 Vòng quay vốn tín dụng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại OCB
Báo cáo thực tập Tín dụng Cá nhân tại OCB

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – PGD CHÂU ĐỐC
3.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
3.1.1 Lịch sử hình thành
3.1.2 Quá trình phát triển
3.2 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc
3.3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động chủ yếu
3.3.1 Chức năng hoạt động chủ yếu
3.3.2 Lĩnh vực kinh doanh chính
3.4 Các sản phẩm tín dụng hiện có
3.4.1 Sản phẩm tín dụng cho khách hàng cá nhân
3.4.2 Sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp
3.5 Cơ cấu tổ chức
3.6 Đội ngũ nhân viên
3.7 Chính sách và quy chế cho vay
3.7. Quy trình cho vay
3.8 Tình hình kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc
3.9.Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc trong tương lai
3.9.1 Tầm nhìn
3.9.2 Phương hướng
3.9.3 Chiến lược phát triển
CHƯƠNG 4 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – PGD CHÂU ĐỐC
4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc giai đoạn 2016 – 2018
4.1.1 Tình hình doanh số cho vay cá nhân
4.1.1.1 Doanh số cho vay cá nhân theo thời gian
4.1.1.2 Doanh số cho vay cá nhân theo sản phẩm
4.1.2 Tình hình doanh số thu nợ cá nhân
4.1.2.1 Doanh số thu nợ cá nhân theo thời gian
4.1.2.2 Doanh số thu nợ cá nhân theo sản phẩm
4.1.3 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân
4.1.3.1 Dư nợ cá nhân theo thời gian
4.1.3.2 Dư nợ cá nhân theo sản phẩm
4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc giai đoạn 2016 – 2016
4.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn cá nhân
4.2.2 Tỷ lệ thu lãi cho vay cá nhân
4.2.3 Tỷ lệ nợ xấu cá nhân
4.2.4 Hệ số thu nợ cá nhân
4.2.5 Vòng quay vốn tín dụng cá nhân
4.3. Đánh giá chung tình hình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – PGD Châu Đốc giai đoạn 2016 – 2018
4.3.1 Những kết quả đạt được
4.3.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 5 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – PGD CHÂU ĐỐC
5.1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại ngân hàng
5.1.1 Về lãi suất
5.1.2 Về chính sách khách hàng
5.1.4 Về cán bộ công nhân viên
5.1.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
5.1.6 Về cơ sở vật chất
5.2.Một số biện pháp hạn chế nợ xấu
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Phương Đông, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ