Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mong muốn được gửi tới các bạn sinh viên đang làm bài báo báo thực tập, và đang trong quá trình tìm kiếm tài liệu bổ ích, phù hợp để hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình. Hy vọng bài mẫu báo cáo thực tập đề tài Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân khách sạn sẽ là một bài mẫu hoàn chỉnh và có ích cho các bạn.

Trong quá trình viết bài báo cáo thực tập nói riêng cũng như các bài tập, tiểu luận, khóa luận,… nói chung,nếu như có khó khăn trong quá trình triển khai cũng như viết bài, hãy liên hệ với Dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói, bao mộc, bao sửa, của Luận Văn Tốt nhé, hãy liên hệ zalo để được báo giá chi tiết, cam kết bảo mật 100%.

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Lý do chọn đề tài Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Vấn đề nghiên cứu tìm hiểu cũng như phân tích đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và những vướng mắc qua thực tiễn xét xử là nội dung quan trọng để góp phần hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp hiện nay tại Tòa án.

Đồng thời, tìm ra phương hướng giải quyết nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cần thiết, có ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật, hạn chế sai sót thường gặp trong quá trình giải quyết các tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian tới nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tối đa của các bên khi tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chính vì thế, em chọn đề tài “Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành” để làm đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp hợp đồng CNQSDĐ tại Tòa án, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án.

Báo cáo nghiên cứu những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật Việt Nam bên cạnh phân tích những hạn chế, bất cập thường gặp. Từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án.

3. Các phương pháp tiến hành nghiên cứu Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lấy phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp luận duy vật lịch sử Mác – Lênin làm phương pháp luận để nghiên cứu đề tài. Đồng thời sử dụng các phương pháp khảo sát, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích logic, phương pháp đánh giá.

Ngoài ra, cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học xã hội và khoa học pháp lý như: phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, quy nạp, diễn dịch và thống kê thực tiễn xét xử các vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

4. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luận văn phân tích thực trạng góp phần làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận về tranh chấp hợp đồng CNQSDĐ và những bất cập, vướng mắc trong quá trình xét xử. Qua đó đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng CNQSDĐ và giải quyết tranh chấp hợp đồng CNQSDĐ nhằm hạn chế tối đa những tranh chấp có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, luận văn bổ sung và phát triển những lý luận để phục vụ yêu cầu thực tiễn của việc không ngừng nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai trong công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

5. Cơ cấu của Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu, nội dung của báo cáo gồm 2 chương:
Chương 1: Khái quát về quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số kiến nghị.

Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

MỤC LỤC Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢPĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1.1 Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.1.1.1 Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.1.1.2 Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.1.2 Khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.1.2.1 Khái niệm tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.1.2.2 Đặc điểm của tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.2 Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.3 Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành
1.3.1 Phương thức thương lượng
1.3.2 Phương thức hòa giải

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.1.1 Thực tiễn một số loại tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến
2.1.2 Thực tiễn áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.1 Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến
2.2.2 Hoàn thiện pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.2.1 Hoàn thiện các quy định pháp luật về sự liên kết giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân
2.2.2.2 Hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân
2.2.2.3 Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tòa án Nhân dân
KẾT LUẬN

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

KẾT LUẬN Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hiện nay, các tranh chấp về đất đai nói chung và tranh chấp về quyền sử dụng đất nói riêng đã diễn ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Mặc dù tính chất, mức độ và phạm vi của các tranh chấp là khác nhau nhưng các tranh chấp về quyền sử dụng đất nếu không được giải quyết kịp thời, sẽ ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, làm cho tình cảm của các bên sứt mẽ, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước do các bên không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Do đó, để ổn định tình hình chính trị, giữ gìn tình cảm của các bên, tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan giải quyết tranh chấp và nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Thì việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất là điều hết sức cần thiết, nhằm ngày càng hoàn thiện các quy định của pháp luật và chất lượng giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần ổn định trật tự, an toàn, xã hội và giữ gìn sự đoàn kết trong quần chúng nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân vào Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng xã hội và lợi ích của Nhà nước.

Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập Tranh chấp quyền sử dụng đất dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] XEM THÊM Báo cáo thực tập Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ