Báo cáo thực tập về Hộ tịch tại Ubnd xã/ phường

3.7/5 - (8 bình chọn)

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập về Hộ tịch tại Ubnd xã/ phường dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài Báo cáo thực tập về Hộ tịch tại Ubnd xã/ phường. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

PHẦN MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ HỘ TỊCH UBND XÃ/ PHƯỜNG

 1. Lý do chọn đề tài

Trước yêu cầu của sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với xu thế hội nhập quốc tế và công tác cải cách Tư pháp, cải cách hành chính hiện nay nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiên có hiệu quả việc quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của Tư pháp xã, phường, thị trấn hiện nay ngày càng được tăng cường và mở rộng. Công tác Tư pháp của chính quyền cấp xã bao gồm các lĩnh vực như: Chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, thẩm định văn bản, giáo dục pháp luật, tuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật,… trong các lĩnh vực đó thì công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND cấp xã có một vai trò quan trọng và chủ yếu trong hệ thống cơ quan quyền lực cấp cơ sở, qua đó có thể theo dõi được thực trạng, sự biến động về hộ tịch để trên cơ sở đó bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số kế hoạch hóa gia đình ở địa phương nói riêng và của toàn xã hội nói chung.

Để thấy được thực trạng công tác này được áp dụng như thế nào ở cơ sở, trong quá trình thực tập ở UBND xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa em thấy lĩnh vực phổ biến nhất đó là: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và đăng ký khai tử, đây là những công tác được thực hiện chủ yếu ở cấp xã. Trong qúa trình thực hiện công việc công chức Tư pháp – hộ tịch ở xã  làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật nên đã đạt được những kết quả cao trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch góp phần ổn định chính tri, an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác này vẫn còn có một số bất cập như một số người dân chưa hiểu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hay công chức Tư pháp trong quá trình thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn khi giải quyết công việc, … Điều này làm cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch chưa đạt được kết quả cao khi thực hiện công việc.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy việc tìm hiểu nghiên cứu vai trò của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là rất quan trong và cần thiết, đồng thời để hiểu thêm được thực trạng áp dụng công tác này trong thực tế này như thế nào. Do đó em đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác đăng ký hộ tịch tại UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016” làm đề tài báo cáo thực tập của mình.

Báo cáo thực tập về Hộ tịch tại Ubnd xã/ phường
Báo cáo thực tập về Hộ tịch tại Ubnd xã/ phường
 1. Thời gian và địa điểm thu thập thông tin.

Việc thu thập thông tin phục vụ cho báo cáo thực tập được người viết thực hiện trong suốt quá trình thực tập của mình, cụ thể trong khoảng thời gian từ 11 tháng 01 năm 2016 đến ngày 19 tháng 02 năm 2016.

Địa điểm thực tập tại UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hóa.

 1. Giới hạn nghiên cứu đề tài.

Công tác đăng ký hộ tịch gồm có: Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, đăng ký việc nhận nuôi con, đăng ký giám hộ, …Tuy nhiên trong phạm vi thời gian có hạn nên đề tài của em sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: Công tác đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử tại UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa để thấy được thực trạng áp dụng, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn và đem lại hiệu quả cao hơn.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.

* Mục đích nghiên cứu

– Hệ thống lại lý luận về công tác đăng ký hộ tịch.

– Hiểu về thực trạng đăng ký hộ tịch tại xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hóa.

Từ đó đề xuất những kiến nghị, các giải pháp nhằm đưa công tác đăng ký hộ tịch tại UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hóa đat được hiệu quả cao hơn.

* Nhiệm vụ nghiên cứu

– Nêu được thực trạng về công tác đăng ký hộ tịch mà cụ thể là công tác khai sinh, đăng ký kết hôn và đăng ký khai tử tại UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hóa.

– Nêu các giải pháp và định hướng cơ bản đề ra công tác đăng ký hộ tịch đạt kết quả cao trong thực tiễn.

 1. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp nghiên cứu được hiểu là những cách thức, biện pháp để tìm ra phương pháp thu thập và xử lý khi viết bài.

Trong quá trình thực hiện báo cáo của mình em đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: Phương pháp thu tập thông tin, phương pháp so sánh, liệt kê, phân tích .

 1.  Nguồn thu thập thông tin

Nguồn thu thập thông tin là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong một báo cáo thực tập. Để có được các thông tin trong báo cáo em đã thu thập từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau: Hiến pháp, bộ luật dân sự năm 2005, luật HN&GĐ năm 2014, Nghị định 158/2005/NĐ-CP, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Thông tư số 15/2015/TT-BTP, thông tư 01/2008/TT-BTP, Quyết định 01/2006/QĐ-BTP, Luật hộ tịch 2015, báo cáo tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia từ năm 2013 đến năm 2016.

 1. Kết cấu báo cáo thực tập

          Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo báo cáo thực tập gồm ba chương:

Chương 1: Khái quát chung về công tác đăng ký hộ tịch

Chương 2: Thực trạng của công tác đăng ký hộ tịch  tại UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hoá

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đăng ký hộ tịch tại UBND xã Hải Hà – Huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hoá

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ HỘ TỊCH UBND PHƯỜNG/ XÃ

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài báo cáo thực tập về hộ tịch UBND 
 2. Thời gian và địa điểm thu thập thông tin .
 3. Giới hạn nghiên cứu đề tài .
 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .
 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
 6. Nguồn thu thập thông tin
 7. Kết cấu báo cáo thực tập

PHẦN NỘI DUNG .

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH .

1.1. Khái quát về đăng ký hộ tịch

1.1.1. Khái niệm hộ tịch và đăng ký hộ tịch

1.1.1.1. Khái niệm về hộ tịch 

1.1.1.2. Khái niệm đăng ký hộ tịch  

1.1.2. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch 

1.1.3. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch và các giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch

1.1.3.1. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

1.1.3.2. Giấy tờ xuất trình

1.2. Công tác đăng ký khai sinh 

1.2.1. Khái niệm đăng ký khai sinh

1.2.1.1. Quyền được khai sinh

1.2.1.2. Đăng ký khai sinh 

1.2.2. Vai trò của công tác đăng ký khai sinh

1.2.3. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

1.2.4. Thủ tục đăng ký khai sinh

1.2.4.1 Giấy tờ phải nộp

1.2.4.2. Giấy tờ phải xuất trình

1.2.5. Thời hạn đăng ký khai sinh và trách nhiệm đi đăng ký khai sinh 

1.2.6. Trình tự đăng ký khai sinh 

1.3. Công tác đăng ký kết hôn 

1.3.1. Khái niệm kết hôn

1.3.2. Vai trò của việc đăng ký kết hôn .

1.3.3. Thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn

1.3.4. Trình tự và thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn.

1.4. Công tác đăng ký khai tử.

1.4.1. Khái niệm đăng ký khai tử

1.4.2. Vai trò của công tác đăng ký khai tử .

1.4.3. Thẩm quyền đăng ký khai tử

1.4.4. Thời hạn đăng ký khai tử và trách nhiệm đăng ký khai tử.

1.4.5. Thủ tục đăng ký khai tử

1.4.6. Trình tự đăng ký khai tử.

XEM THÊM Báo cáo thực tập Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI HÀ, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HOÁ

2.1. Khái quát chung về xã  Hải hà, huyện Tĩnh Gia ….

2.1.1. Vị trí địa lý .

2.1.2. Địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức của UBND xã  Hải hà, huyện Tĩnh Gia

2.1.2.1. Địa vị pháp lý

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của UBND xã  Hải hà, huyện Tĩnh Gia ….

2.1.3. Thẩm quyền của UBND cấp xã trong quản lý nhà nước về công tác hộ tịch .

2.2. Thực tiến thực hiện công tác đăng ký hộ tịch của UBND xã  Hải hà, huyện Tĩnh Gia .

2.2.1. Thực trạng công tác quản lý khai sinh .

2.2.2. Thực trạng công tác đăng ký kết hôn

2.2.3. Thực trạng công tác đăng ký khai tử xã  Hải hà, huyện Tĩnh Gia         .

Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI HÀ, HUYỆN TĨNH GIA

3.1. Nguyên nhân .

3.1.1. Nguyên nhân khách quan .

3.1.2. Nguyên nhân chủ quan

3.2. Giải pháp .

PHẦN KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Báo cáo thực tập về Hộ tịch tại Ubnd xã/ phường
Báo cáo thực tập về Hộ tịch tại Ubnd xã/ phường

Trên đây là mẫu báo cáo thực tập về hộ tịch UBND phường/ xã, bạn nào có nhu cầu cần tải nội dung chi tiết của đề cương trên thì bấm nút DOWNLOAD phía dưới để tải và tham khảo nhé. Nếu trong quá trình kiếm kiếm tài liệu cũng như hoàn thành bài báo cáo thực tập quá khó khăn, làm mất thời gian của các bạn, thì hãy liên hệ dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói bao mộc, dấu, số liệu công ty nhé.

3.3 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ