Các Vấn Đề Cơ Sở Lý Luận Về Cải Cách Hành Chính Làm Luận Văn

Đánh giá post

Các Vấn Đề Cơ Sở Lý Luận Về Cải Cách Hành Chính được nhiều bạn sinh viên tìm kiếm trên internet để làm tài liệu tham khảo trước khi tiến hành làm luận văn tốt nghiệp về đề tài Cải Cách Hành Chính. Nhầm để xây dựng hoàn thiện bộ máy quản lý hành chính theo pháp luật thì Cải Cách Hành Chính luôn là bước đi quan trọng. Bài viết dưới đây được Luận Văn Tốt soạn thảo từ các nguồn thông tin uy tín và các bài luận văn được bảo vệ rất thành công từ những khóa trước, để chia sẻ đến các bạn khóa sau giúp các bạn tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc tìm kiếm tài liệu liên quan tham khảo để hoàn thiện bài làm.

Nếu trong quá trình làm bài các bạn cần thêm tài liệu tham khảo hoặc cần hỗ trợ khó khăn về bài làm thì hãy liên hệ với dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn miễn phí.

1. Khái niệm về cải cách hành chính

Theo nghĩa rộng có thể hiểu cải cách hành chính là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài, liên tục bao gồm cơ cấu của quyền lực hành pháp và tất cả các hoạt động có ý thức của bộ máy nhà nước nhằm đạt được sự hợp tác giữa các bộ phận và các cá nhân vì mục đích chung của cộng đồng và phối hợp các nguồn lực để tạo ra hiệu lực, hiệu quả quản lý và các sản phẩm phục vụ nhân dân thông qua các phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực.

Theo nghĩa hẹp cải cách hành chính có thể hiểu như một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.

Từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm: Cải cách hành chính là hành vi hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính bằng việc cải biến chế độ, phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương pháp hành chính mới trên phương diện thể chế hành chính, bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và tài chính công.

2. Nội dung của cải cách hành chính

Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 được xác định cụ thể thông qua Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính trên sáu lĩnh vực cụ thể, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

3. Về cải cách thể chế

Thực hiện các quy định của Pháp luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh; hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản thể chế để đáp ứng với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, tạo hành lang pháp lý để tổ chức và công dân thực hiện như: thể chế về thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới theo chương trình 135 của Chính phủ; giải phóng mặt bằng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; quản lý tài sản công; thu phí, lệ phí, tăng thu ngân sách; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; giải quyết việc làm; trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn; tổ chức cán bộ, quản lý công chức…. những thể chế đó đã tác động tích cực thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện luôn phát triển và tăng trưởng; tăng nhanh các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới, hình thành nhiều khu và cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại các xã, thị trấn; tăng thu ngân sách; khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh – trật tự, an toàn xã hội.

Thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước với dân, trong đó đáng chú ý là lấy ý kiến dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, giám sát của dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.

Các Vấn Đề Cơ Sở Lý Luận Về Cải Cách Hành Chính
Các Vấn Đề Cơ Sở Lý Luận Về Cải Cách Hành Chính

XEM THÊM : Cách Viết Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Đạt Chuẩn Nhất

4. Về cải cách thủ tục hành chính

Trong suốt nhiều năm qua việc cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố Hà Nội nói chung và huyện Ba Vì nói riêng xác định là nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân như: đất đai, xây dựng, khoáng sản, đăng ký kinh doanh, chế độ, chính sách người có công đã được tập trung rà soát và đã có nhiều sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa giảm bớt thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ ngày 15/7/2021. Thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 2703/SNV-CCHC của Sở Nội vụ ngày 23/9/2021 về việc xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; Ngày 29/12/2020, uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội.

 Các Vấn Đề Cơ Sở Lý Luận Về Cải Cách Hành Chính là các văn bản của cấp trên, uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân huyện; thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc trực tiếp đối với các tổ chức và công dân. Qua đó, đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và nhân dân có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính; trong quá trình giải quyết không gây phiền hà, sách nhiểu, cựa quyền, hách dịch đối với tổ chức và công dân; tất cả các hồ sơ sau khi được kiểm tra, phân loại đều được bộ phận một của chuyển đến các cơ quan chuyên môn trình ký tiến hành xử lý kịp thời. Vì vậy các hồ sơ vụ việc đã được giải quyết kịp thời nhanh chóng, thuận lợi cho tổ chức và công dân. Đề án áp dụng cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đã được thực hiện và cho đến nay hoạt động ngày càng hiệu quả. Trên cơ sở đó, uỷ ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các cán bộ, công chức và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện có chức năng liên quan khẩn trương xem xét các quy định thủ tục hành chính tại ban, ngành mình; xác định những vấn đề không còn phù hợp để trình uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ hoặc phê duyệt lại, góp phần củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tại bộ phận “một cửa” ở uỷ ban nhân dân huyện.

5. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Về sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, của uỷ ban nhân dân thành phố; trên địa bàn huyện Ba Vì đã tiến hành sắp xếp và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, bộ máy tổ chức có nhiều cơ quan chuyên môn cấp huyện và các tổ chức trực thuộc huyện; sáp nhập một số phòng, ban, cơ quan thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định của pháp luật. Qua quá trình tổ chức sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện đã có sự điều chỉnh địa giới hành chính và phân cấp từ huyện đến các xã, thị trấn, góp phần làm giảm đầu mối tổ chức và sự chồng chéo chức năng nhiệm vụ, thực hiện quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ nội vụ và các Bộ liên quan và của thành phố. Việc mạnh dạn phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước cho uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã phát huy được tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, qua đó góp phần giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức nhanh gọn, tiện lợi và tiết kiệm hơn.

6 Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, công tác cán bộ luôn được Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, uỷ ban nhân dân huyện đã tiến hành bố trí, sử dụng cán bộ, công chức một cách hợp lý, chú ý đề bạt những cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo, bồi dưỡng và đã qua thực tiễn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ, công chức tiếp tục được cải cách từ khâu tuyển chọn, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng. Bố trí sử dụng cán bộ, công chức ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy trình của Đảng và Nhà nước. Uỷ ban nhân dân huyện đã thường xuyên chú ý xây dựng và rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định, làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Về cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về số lượng, tăng dần về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

7. Về cải cách tài chính công

Việc quản lý và điều hành ngân sách của uỷ ban nhân dân huyện tiếp tục được đổi mới, nguồn thu ngân sách tiếp tục tăng và được tập trung kịp thời. Việc cấp phát vốn đầu tư, cấp phát hạn mức kinh phí đối với các đơn vị xã, thị trấn dự toán và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí được cải tiến đổi mới vừa tạo chủ động cho các đơn vị trên địa bàn huyện trong sử dụng kinh phí vừa giảm nhiều thủ tục hành chính rườm rà.

Mặt khác, uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế các cơ quan hành chính. Đa số các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tài chính đã phát huy được quyền tự chủ, chủ động khai thác các nguồn thu sự nghiệp, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ, chủ động sử dụng các nguồn kinh phí theo yêu cầu hoạt động của đơn vị, đảm bảo được chi tiêu có hiệu quả và tiết kiệm trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện còn mang tính hình thức. Bộ máy tổ chức quản lý và trình độ đội ngũ cán bộ tài chính kế toán tại một số đơn vị sự nghiệp của cấp huyện trình độ còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chưa được tiến hành đồng bộ, thường xuyên. Mặt bằng giao kinh phí tự chủ cho một số đơn vị còn thấp.

8. Hiện đại hóa nền hành chính công

Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO:9001-2000 vào hoạt động quản lý nhà nước đã được thành phố Hà Nội áp dụng thí điểm vào năm 2001. Kết quả đạt được tính đến giữa năm 2020, tại khối quận, huyện, thị xã đã có 29/29 quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai áp dụng. Một trong những giải pháp tiếp theo của hiện đại hóa hành chính công đó là việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin. Sau 10 năm thực hiện, tại huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả như: Tỷ lệ bình quân máy tính/cán bộ khối UBND cấp huyện đạt 68,9%. Hầu hết các đơn vị được kết nối mạng nội bộ và internet; Từng bước xây dựng cơ quan điện tử, một số đơn vị đã thực hiện gửi các văn bản như giấy mời, văn bản nội bộ, thông báo giao ban… qua hộp thư điện tử, giảm hội họp và giấy tờ hành chính; Đã đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận một cửa. Phần mềm hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đã được triển khai đồng bộ. Ngoài ra, vẫn còn một số đơn vị chỉ sử dụng phần mềm để quản lý văn bản đi và đến, chưa sử dụng trong tác nghiệp. Hầu hết trang thông tin điện tử của uỷ ban nhân dân huyện chưa cập nhật bộ thủ tục hành chính theo quyết định của uỷ ban nhân dân thành phố. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 2 tuy có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu so với chỉ tiêu đề ra. Mặc dù đã bắt đầu hình thành các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, tuy nhiên các cơ sở dữ liệu nhỏ lẻ và bị chia cắt về quản lý, các hệ thống thông tin chỉ sử dụng trong nội bộ đơn vị chưa được kết nối giữa các ngành với nhau nên hiệu quả chia sẻ thông tin còn kém. Công tác tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công chưa được quan tâm kịp thời.

Bài viết Các Vấn Đề Cơ Sở Lý Luận Về Cải Cách Hành Chính hy vọng sẽ mang đến cho các bạn thêm tư liệu cho bài làm của mình. Nhưng nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn hay vì lý do nào đó mà các bạn không thể hoàn thành bài làm của mình, các bạn cần một bài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh, được đánh giá cao (với mọi đề tài) thì hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của luanvantot.com bạn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ