Cơ cấu tổ chức của nhà máy bia – Khóa Luận, báo cáo, tiểu luận

Đánh giá post

Dưới đây là Cơ cấu tổ chức của nhà máy bia dùng trong các bài Khóa Luận, báo cáo, tiểu luận. Hy vọng cơ cấu tổ chức dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài báo cáo thực tập, khóa luận, tiểu luận, luận văn,… của riêng mình.

Trong quá trình viết bài báo cáo thực tập, khóa luận, tiểu luận, luận văn,.., nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không biết bắt đầu từ đâu các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài trọn gói để được hỗ trợ.

………………………………………………………………………

1 Cơ cấu tổ chức của nhà máy bia

1.1 Phân công nhiệm vụ, chế độ trách nhiệm cho từng cấp

1.1.1. Giám đốc công ty
 Chức năng:
Quản lý toàn diện công ty theo điều lệ công ty và chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của công ty.
 Nhiệm vụ:
+ Xác định, xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược sản xuất, kinh doanh và các chương trình quản lý công ty để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.
+ Xác định cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mọi thành viên trong công ty. Tổ chức thực hiện đẩy đủ các luật lệ, quy định nhà nước về đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
+ Ban hành chính sách chất lượng, chính sách nhân sự và tiền lương, chính sách khen thưởng và xử phạt và các chính sách kinh doanh, điều hành khác cho toàn công ty.
+ Tổ chức quản lý, khai thác nguồn vốn, nguồn nhân lực và các nguồn nhân lực khác của công ty có hiệu quả.
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, quản lý theo kế hoạch của công ty.
+ Nghiên cứu đề xuất về việc điều chỉnh chức năng, quy mô phạm vi hoạt động của công ty với cơ quan chủ quản xem xét khi thấy cần thiết tổ chức lại hoạt động của công ty có hiệu quả hơn.
 Quyền hạn:
+ Quyết định toàn diện về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mọi cán bộ nhân viên trong công ty phù hợp với điều lệ công ty quy định.
+ Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó giám đóc và kế toán trưởng.
+ Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Đại diện lãnh đạo và mọi cấp quản lý trong công ty.
+ Tuyển chọn, phân công, kiểm tra, giám sát bất kỳ bộ phận hoặc cá nhân nào trong công ty về việc tuân thủ các quy định, quyết định của công ty và luật pháp.
+ Quyết định khen thưởng, khỷ luật mọi cấp trong công ty theo luật pháp quy định.
+ Chủ tải khoản của công ty và quyết định việc đầu tư, chi thu tài chính của công ty phù hợp với quy định trọng điều lệ công ty.
+ Ủy quyền cho cấp dưới quyết định một số công việc của công ty, nhưng giám đốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các ủy quyền này.
+ Quyết định vay vốn ngân hàng hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
+ Được quyết định các biện pháp hợp pháp nhưng vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp và chịu trách nhiệm về những quyết định này, đồng thời phải báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

1.1.2. Phó giám đốc công ty
 Chức năng:
Giúp việc giám đốc trong hoạt động quản lý, điều hành công ty va trực tiếp phụ trách một số mặt công tác hoặc bộ phận của công ty theo sự phân công của Giám đốc.
 Nhiệm vụ:
+ Thực hiện sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc trong hoạt động quản lý, điều hành công ty.
+ Thay mặt giám đốc thực hiện các nhiệm vụ của Giám đốc khi Giám đốc đi vắng quá 1 ngày (theo văn bản ủy quyền của Giám đốc).
+ Trực tiếp phụ trách một số bộ phận hoặc một số phạm vi công việc trong công ty theo sự ủy quyền, phân công của Giám đốc.
+ Giúp Giám đốc trong việc điều phối, kiểm soát sự phối hợp giữa các quý trình, các bộ phận trong công ty.
 Quyền hạn:
+ Thay mặt Giám đốc quyết định một số công việc của công ty trong trường hợp Giám đốc đi vắng quá 1 ngày.
+ Trực tiếp quyết định một số nội dung về tổ chức, nhân sự, tài chính, điều động nhân viên theo sự phân công ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc.

1.1.3. Trưởng phòng hoặc quản đốc phân xưởng
 Chức năng:
Quản lý điều hành và tổ chức một cách có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật đối với các chức năng tham mưu, quản lý và nghiệp vụ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của phòng hoặc xưởng mà mình phụ trách.
 Nhiệm vụ:
+ Tham mưu: trưởng phòng có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch, biện pháp để đề xuất với Giám đốc các nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của bộ phận mình.
+ Quản lý: trưởng phòng có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch, quy chế, biện pháp và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và cải tiến đối với:
Các nhiệm vụ quản lý về chuyên môn của phòng được Giám đốc giao hoặc quy định.
Nhiệm vụ quản lý hoạt động của phòng mà mình đang phụ trách: xây dựng và ban hành các quy định về phân công trách nhiệm, kiểm tra, giám sát trong nội bộ phòng.
Quản lý mối quan hệ với các bộ phận hoặc đơn vị khác.
+ Nghiệp vụ: trưởng phòng tổ chức thực hiện đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ chuyên môn của phòng mình được phân công và chịu trách nhiệm giám sát, cải tiến thường xuyên các hoạt động này nằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong phòng và toàn công ty.
 Quyền hạn:
+ Quản lý, tổ chức, điều động mọi nhân viên trong phòng, trong giờ làm việc hoặc các thời gian quy định trong các hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ công ty giao cho phòng.
+ Kiểm tra, giám sát, chất vấn mọi nhân viên trong phòng, trong các công việc liên quan đến phòng và công ty; ban hành các ý kiến chỉ đạo nhân viên trong phòng mình phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các ý kiến chỉ đạo này.
+ Đề nghị khen thưởng, đề bạt, nâng lương, nâng bậc, kỷ luật đối với nhân viên trong phòng.
+ Đề nghị công ty thực hiện việc cung cấp quyền lực cần thiết theo kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ của bộ phận mình, kể cả các yêu cầu đào tạo nhân lực đủ trình độ theo mô tả công việc.
+ Có quyền từ chối, tiếp nhận nhân viên không đủ trình độ, phẩm chất thoe mô tả công việc mà không thể có khả năng đào tạo nâng cao trình độ hoặc phẩm chất.
+ Kiểm tra, giám sát các nội dung chuyên môn liên qan thuộc thẩm quyền quản lý của phòng được công ty quy định tại các bộ phân khác trong công ty.

1.1.4. Phó phòng:
 Chức năng:
Giúp việc Trưởng phòng trong việc điều hành hoạt động của phòng và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của trưởng phòng.
 Nhiệm vụ:
+ Giúp trưởng phòng phụ trách một số việc, bộ phận trong phòng theo sự phân công của trưởng phòng.
+ Đề xuất, tham mưu ý kiến với trưởng phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng.
+ Để xuất, tham mưu ý kiến với trưởng phòng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng.
+ Thay mặt trưởng phòng giải quyết công việc, phụ trách phòng khi trưởng phòng vắng mặt quá 1 ngày.
 Quyền hạn:
+ Báo cáo vượt cấp các công việc của phòng khi trưởng phòng vắng mặt mà lãnh đạo có yêu cầu thông tin gấp của phòng, sau đó phải báo cáo lại trưởng phòng biết.
+ Kiểm tra nhắc nhở nhân viên trong phòng thực hiện nhiệm vụ của phòng, của công ty hoặc khi nhận thấy nhân viên trong phòng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định tổ chức.

1.1.5. Tổ trưởng:
 Chức năng:
Phụ trách kiểm soát và điều hành hoạt động tại tổ chuyên môn.
 Nhiệm vụ:
+ Quản lý tổ: phân công, hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra nhân viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ của tổ.
+ Triển khai các quy định, hướng dẫn của cấp trên đến tận tổ viên và kiểm tra việc thực hiện này.
+ Tổ chức, quản lý giờ công, tài sản, vệ sinh, an toàn trong tổ.
+ Tạo không khí tích cực, đoàn kết, thân thiệt trong toàn tổ để thực hiện nhiệm vụ của tổ.
+ Giải đáp cho tổ viên hoặc phản ánh những nguyện vọng, tâm sự của tổ viên đến các cấp trên phụ trách trực tiếp trong công ty.
+ Lập đầy đủ, chính xác, đúng thời gian các hồ sơ ghi nhận kết quả công việc theo quy định.
 Quyền hạn:
+ Phản ánh báo cáo thẳng đến lãnh đạo công ty hoặc các bộ phận liên quan trong công ty về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nhiệm vụ của nhân viên trong tổ khi đã báo cáo đến cấp trên trực tiếp nhưng không được xem xét trong thời gian quy định.
+ Đề xuất về việc khen thưởng, xử phat nhân viên trong tổ.
+ Yêu cầu được đào tạo, cung cấp nguồn lực để thực hiện công việc theo phân công.

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT

1.1.6. Tổ phó:
 Chức năng:
Giúp việc tổ trưởng trong việc điều hành, kiểm soát hoạt động của tổ.
 Nhiệm vụ:
Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do tổ trưởng phân công, trong đó có thể phụ trách một số công việc hoặc một số bộ phận trong tổ.
 Quyền hạn:
+ Thay mặt tổ trưởng thực hiện công việc của tổ trưởng khi tổ trưởng đi vắng.
+ Phân công, điều động, kiểm tra nhân viên tổ theo sự phân công của tổ trưởng.

1.1.7. Nhân viên, công nhân:
 Chức năng:
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách đầy đủ, chính xác hiệu quả.
 Nhiệm vụ:
+ Thực hiện đầy đủ, chính xác, chất lượng các công việc theo quy định trong thủ tục, mô tả công việc, hướng dẫn công việc và theo hướng dẫn, chỉ đạo, phân công của cấp trên.
+ Bảo toàn, bảo quản, giữ gìn tài sản, phương tiện làm việc.
+ Giữ vệ sinh, ngăn nắp nơi làm việc.
+ Thực hiện đầy đủ, chính sác, trung thực, đúng thời gian việc ghi nhận hồ sơ kết quả thực thiện công việc.
+ Tham gia các hoạt động an toàn, phòng cháy chữa cháy trong công ty. Báo động và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định trong các trường hợp cháy, nổ hay nguy hiểm.
+ Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong công việc thực hiện nhiệm vụ.
+ Chan hòa, thân ái, lịch sự, nhã nhặn với đồng nghiệp, đồng sự trong công ty cũng như đối với khách hàng, người bên ngoài.
 Quyền hạn:
+ Đề xuất ý kiến để nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả của công việc chuyên môn của mình hoặc hoạt động chung của công ty.
+ Phản ánh, đề xuất ý kiến với người phụ trách trực tiếp về việc đảm bảo các điều kiện quyền lợi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động, về môi trường làm việc.

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, xưởng

1.2.1. Phòng tổ chức hành chính:
– Chức năng tổ chức nhân sự:
+ Tham mưu cho giám đốc về việc bố trí, sắp xếp, quản lý nguồn nhân lực công ty, nhằm tổ chức và phát triển việc xử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả.
+ Tổ chức và phối hợp các bộ phận thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo nhân viện trong công ty.
+ Đảm bảo công tác văn thư: tiếp nhận công tác thư từ, công văn đến, chuyển phát công văn đi, đánh máy văn bản, lưu trữ hồ sơ được giao theo đúng chế độ bảo mật.
– Chức năng kiểm tra, đánh giá thực hiện chế độ quy định:
+ Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.
+ Tuyên truyền, vận động người lao động trong công ty chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước, các uqy định, nội quy của công ty.
+ Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ lễ tết của người lao động, phối hợp với các bộ phận tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lao động.
– Chức năng tham mưu, đề xuất khen thưởng, kỷ luật:
+ Bảo vệ tài sản, hồ sơ, trang thiết bị, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn vệ sinh công cộng trong toàn công ty. Theo dõi, đề xuất việc khen thưởng, kỉ luật các bộ công nhân viên theo quy định của công ty.
+ Tham mưu đề xất giám đốc công ty đáp ứng các yêu cầu về dụng cụ bảo hộ lao động, hành chính, phương tiện làm việc, trang thiết bị văn phòng… trong toàn công ty.

1.2.2. Phòng kế toán:
– Chức năng tham mưu tài chính:
+ Thực hiện tốt chức năng tham mưu, lập kế hoạch ngân quỹ, kế hoạch thu chi tài chính đảm bảo cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
+ Tham mưu cho giám độc việc quản lý và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn theo đúng quy định của nhà nước và nội quy của công ty, tránh lãng hí, thất thoát.
+ Tham mưu đề xuất với giám đốc công ty các biện pháp tăng cường quản lý nguyên – nhiên liệu, vật tư, hàng hóa, các giải pháp tiết kiệm chi tiêu, tiết giảm chi phí, hạ giá thành.
+ Tham mưu việc thực hiện triển khai các quy định tài chính.
– Chức năng quản lý – theo dõi tài chính:
+ Lập quy trình theo dõi và ghi chép hồ sơ về tài chính kế toán, xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
+ Thực hiện chế độc kế toán thoe quy định hiện hành của luật doanh nghiệp, luật thuế; chịu trách nhiệm thanh quyết toán các khoản thuế định kì theo quy định hiện hành.
+ Sao thảo các hợp đồng kinh tế mua nguyên – nhiên – vật liệu, vật tư cung ứng đầu vào. Chịu trách nhiệm chính trong việc mua hàng hóa, nguyên vật liệu, vật ư, trang thiết bị… phục vụ sản xuất, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
+ Lập các thủ tục để thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước và quy định của công ty (hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, lương, thưởng…).
+ Nghiên cứu và cập nhật các thông tin về chế độ, chính sách, quy định mới của chính phủ về lĩnh vực tài chính – kế toán.
+ Phối hợp với các bộ phận khác nhắm hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

1.2.3. Phòng kỹ thuật:
– Chức năng bảo trì – sửa chữa máy móc, thiết bị:
+ Quản lý và chịu trách nhiễm về kỹ thuật máy móc thiết bị trong toàn công ty (bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chỉnh, sửa chữa).
+ Lập phương án chỉnh sửa, khắc phục nhanh chong kịp thời các sự cố trong quá trình vận hành máy móc thiết bị.
+ Lập kế hoạch, nội dung thực hiện việc bảo trì máy móc thiết bị trong công ty.
– Chức năng giám sát quá trình vận hành thiết bị sản xuất:
+ Xây dựng các quy trình cạn hành máy móc thiết bị. tổ chức hướng dẫn, quản lý mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên, công nhân trong quá trình bảo quản và vaanhj hành máy móc thiết bị.
+ Phối hợp các bộ phận kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thiết bị đúng quy trình, hướng dẫn vận hành nhằm đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động ổn định, an toàn để phục vụ sản xuất.
+ Phối hợp các ngành chức năng cung cấp và xử lý các sự cố về điện nước trong công ty. Báo cáo định kỳ về tiêu thụ điện nước cho giám đốc công ty.
+ Phối hợp với các bộ phận mở lớp huấn luyện an toàn về điện, triển khai thực hiện các biến báo nguy hiểm khi sửa chữa và khi vận hành. Ban hành nội quy an toàn trong vận hành máy móc thiết bị.
– Chức năng tham mưu, kiểm tra và cải tiến:
+ Tham mưu cho bán giám đốc về các vấn đề liên quan đến máy móc, thiết bị trong công ty.
+ Kiểm tra chất lượng quy các kỹ thuật vật tư, đảm bảo đúng tiêu chuân kỹ thuật phụ vụ cho các hoạt động của máy móc thiết bị.
+ Phối hợp với các bộ phận trong công ty để định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật trong hoạt động sản xuất.
+ Tham mưu đề xuất với ban giám đốc các ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong sản xuất.
+ Phối hợp với các bộ phận khác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

1.2.4. Phòng kinh doanh:
– Chức năng quản lý và chăm sóc thị trường:
+ Xây dựng quy trình hướng dẫn cách thức tiếp cận và thu thập, xử lý thông tin thị trường.
+ Tổng hợp những ý kiến phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tháo độ phục vụ, báo cáo kịp thời và chính xác đến lãnh đạo công ty.
+ Dự báo thường xuyên về cung cầu, giá cả hàng hóa thị trường.
– Chức năng thực hiện kế hoạch kinh doanh:
+ Theo dõi diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh trên thị trường, lập các bóa cáo định kì hàng thánh, quý, năm về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
+ Thực hiện nghiêm túc quy định bán hàng (giao hàng đúng chủng loại, đúng vị trí, đảm bảo thời gian – thu hồi nhanh công nợ và két vỏ…) phụ vụ tốt nhu cầu của khách hàng, hạn chế tối đa chi phí phát sinh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
+ Phối hợp với các bộ phận tổ chức theo dõi, kiểm soát về công nợ, xác min phân loại công nợ, đề xuất xử lý, giải quyết các khoản công nợ.
+ Tổ chức mạng lưới đại lý phân phối tiêu thụ, tiếp thị khai thác phát triển thị trường mới, khác hàng mới. Soạn thảo hợp đồng bán hàng, vận chuyển trong kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.
+ Thu nhập và xử lý thông tin, nắm bắt nhu cầu thị hiếu của thị trường để tham mưu cho giám đốc có chính sách phù hợp để cạnh tranh.
+ Tiến hành xây dựng và quản bá thương hiệu, tổ chức các sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.
– Chức năng tham mưu và phát triển thị trường:
+ Tham mưu cho giám đốc xây dựng kê hoạch kinh doanh của công ty. Trực tiếp tổ chức kinh doanh trên thị trường để thực hiện kế hoạch của công ty.
+ Nghiên cứu nhu cầu thị trường, tham mưu các giải pháp phát triển thị trường. thu nhập và xử lý thông tin, nắm bắt nhu cầu thị hiếu chủa thị trường về tham mưu cho giám đốc có chính sách cạnh tranh.
+ Phối hợp với các bộ phận khác nhằm hoàn thành nhiệm vu chung của công ty.

1.2.5. Phòng công nghệ:
– Chức năng kiểm soát và ổn định chất lượng:
+ Xấy dựng tiêu chuẩn nguyên liệu, theo dõi kiểm tra chất lượng nghuyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng phụ vụ cho sản xuất.
+ Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng các loại sản phẩm, quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
+ Xây dựng các quy trình và hướng dẫn công việc, giám sát việc thực hiện các yêu cầu công nghệ. Theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các quy trình…
– Chức năng sản xuất:
+ Lập kế hoạch và thực hieejnt ốt kế hoạch sản xuất. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quy trình công nghệ để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế.
+ Phối hợp với các bộ phận khắc phục các sự cố, khiếm khuyết trong sản xuất và công nghệ, không để ảnh hướng đến sản xuất và chất lượng sản phẩm.
+ Theo dõi và báo cáo thường xuyên về mức độ tiêu thụ nguyên vật liệu trong các công đoạn sản xuất cho giám đốc.
– Chức năng tham mưu và cải tiến công nghệ:
+ Tham mưu việc lập kế hoahcj sản xuất liên quan đến chuyên môn công nghệ. Tổ chức thu thập thông tin từ các bộ phận trong công ty và các nguồn thông tin về kỹ thuật công nghệ từ bên ngoài có liên quan. Nghiên cứu và đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.
+ Phối hợp với các bộ phấn khác triển khai ứng dụng các kỹ thuật công nghệ và an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên thuộc quyền.
+ Phối hớp với các bộ phận khác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

Dịch vụ viết thuê chuyên đề - khóa luận uy tín
Dịch vụ viết thuê chuyên đề – khóa luận uy tín

1.2.6. Phân xưởng chiết:
– Chức năng kiểm tra ổn định thiết bị:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hệ thống htieets bị theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo hệ thống thiết bị luôn ở trạng thái tối ưu phụ vụ sản xuất.
+ Theo dõi, phát hiện và báo cáo kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất cùng các bộ phận khác khẩn trương khắc phục những khiếm khuyết, sự cố trong quá trình sản xuất và vận hành của máy móc thiết bị.
– Chức năng vận hành sản xuất:
+ Giám sát và thực hiện đúng quy trình và hướng dẫn công việc chiết bia, quá trình sử dụng, vận hành máy móc thiết bị.
+ Phối hợp cùng các bộ phận thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch của phòng kinh doanh.
+ Theo dõi, kiểm tra chất lượng quy cách kỹ thuật vật tư, nguyên liệu đầu vào, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật phụ vụ cho sản xuất.
+ Tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên, công nhân trong quá tình bảo quản, vận hành máy móc thiết bị và thực hiện các công đoạn sản xuất.
– Chức năng tham mưu cải tiến:
+ Phối hợp với các đơn vị, bộ phận, quản lý kỹ thuật và công gnheej máy móc thiết bị, theo dõi ghi chép các định mức kỹ thuật (mức tiêu hao năng lượng, vật tư, nguyên liệu) triển khai ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới, tăng năng suất lao động, tiết kiệm, giảm chi phí, hạn chế tới mức thấp nhất sản phẩm không phù hợp.
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp với các bộ phận mở lớp huấn luyện nâng cao tay nghề, trau dồi kiến thức về an toàn vệ sinh công nghiệp và an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên.
+ Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời với ban giám đốc về kết quả sản xuất, các hoạt động khác của phân xưởng và những yêu cầu đề xuất cải tiến,…
+ Phối hợp với các bộ phận khác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy bia
Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy bia

………………………………………………………………………….

Trên đây là Cơ cấu tổ chức của nhà máy bia được Luận Văn Tốt viết ra để hỗ trợ các bạn, có thể dùng tham khảo khi viết bài luận văn thạc sĩ của mình, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong  làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói của Luận Văn Tốt.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ