Công tác tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án

Đánh giá post

Tham khảo ngay mẫu Công tác tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đã và đang thực tập tại Cục thi Hành Án, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có dịch vụ hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

PHẦN I: MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án

1.1. Mục đích của quá trình thực tập

Việc làm báo cáo thực tập nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề kinh tế trong thực tế. Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức chuyên sâu đã học.Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một hay một số nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập.

1.2. Yêu cầu của quá trình thực tập

Sinh viên phải tuân thủ theo các quy định hướng dẫn về nội dung, quy trình thực tập, phải đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường, Khoa và giáo viên hướng dẫn.
Sinh viên phải tuân thủ các nội quy và quy định làm việc của đơn vị thực tập, theo cam kết giữa Khoa với đơn vị thực tập đồng thời phải thể hiện tính chuyên nghiệp và nỗ lực tối đa trong quá trình thực tập.

1.3. Thời gian và địa điểm thực tập

Tổng thời gian thực tập tại đơn vị : Từ ngày 14/10/2021 đến 15/11/2021
Địa điểm: Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo – Cục thi hành án tỉnh Quảng Ngãi.

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi
Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

1.4. Lý do chọn đề tài thực tập

Để tăng cường sự gắn bó giữa người dân đối với Đảng và Nhà nước, cần phải thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết kiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.. Một vấn đề đặt ra cho cơ quan Tư pháp nói chung và cơ quan thi hành án nói riêng là phải tổ chức hoạt động sao cho đạt hiệu quả cao. Chất lượng của việc tiếp công dân, của công tác tiếp dân phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ qua khác nhau.

Tiếp công dân chính là lắng nghe những yêu cầu, ý kiến , kiến nghị , phản ánh, góp ý của người dân về những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng , Pháp luật của nhà nước, công tác quảng lý của cơ quan đơn vị.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một lĩnh vực hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước và điều hành xã hội. Do vậy thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân sẽ củng cố và tăng niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng và chính sách, Pháp luật của Nhà nước đề ra, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nhận thức được điều đó, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những chính sách, văn bản pháp luật ngày càng hoàn thiện để giải quyết khiếu nại, tố cáo nhanh, đúng pháp luật, bảo vệ và khôi phục kịp thời lợi ích hợp pháp cho nhân dân, đồng thời xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tạo niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn.

Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo ngày càng hoàn thiện hơn nên việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được những kết quả tốt. Việc xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhanh hơn, đúng người, đúng việc và đúng thẩm quyền xử lý hơn, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Song bên cạnh đó, do sự phát triển của nền kinh tế thị trường có nhiều vấn đề phức tạp nên tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân ở các địa phương có chiều hướng gia tăng, diễn ra không bình thường. Có nhiều đơn phức tạp kéo dài nhiều năm do không được giải quyết, giải quyết không đúng pháp luật, xử lý không nghiêm minh. Bên cạnh đó còn có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng không chỉ về mặt giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội của địa phương.

Sau một tháng thực tập ở cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, em đã thu được những kiến thức thực tế bổ ích, nhằm phản ánh phần nào tình hình thực tế cũng như đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, nên em quyết định chọn đề tài: “Thực tiễn về công tác tiếp công dân và Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Cục thi hành án tỉnh Quảng ngãi”.

Công tác tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án
Công tác tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án

ĐỀ CƯƠNG Công tác tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Mục đích của quá trình thực tập
1.2. Yêu cầu của quá trình thực tập
1.3. Thời gian và địa điểm thực tập
1.4. Lý do chọn đề tài thực tập
PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của cục thi hành án dân sự tỉnh quảng Ngãi
Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2003
2.2. Đặc điểm tình hình, Cơ cấu tổ chức của Cục thi hành án tỉnh Quảng Ngãi
2.2.1. Đặc điểm tình hình
2.2.2. Cơ cấu tổ chức
2.3. Chức năng và nhiệm vụ của cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi
2.4. Sơ lược về kết quả thi hành án của Cục thi hành án tỉnh Quảng Ngãi 2021
PHẦN III: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1. Quy định của pháp Luật về hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi Hành án dân sự
3.1.1. Quy định của pháp luật về hoạt động tiếp công dân
3.1.2. Quy định của pháp luật về hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo.
3.2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng
3.2.1 Chức năng
3.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
3.2.3. Cơ cấu tổ chức của phòng
3.2.4. Biên chế của phòng
3.3. Thực trạng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
3.3.1.Công tác tiếp công dân
3.3.2.Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
3.4. Ý kiến đánh giá về thực trạng của Cục Thi Hành án dân sự tỉnh Quảng ngãi.
3.5. Giải pháp và kiến nghị

XEM THÊM Báo cáo thực tập tại xã – Phát triển kinh tế xã hội Xã

PHẦN IV: KẾT LUẬN Công tác tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án

Thực tập tốt nghiệp là một học phần vô cùng quan trọng đối với tất cả các sinh viên năm thứ tư trước khi tốt nghiệp đại học. Qua quá trình thực tập, sinh viên không những được nâng cao kiến thức, hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp mà còn được cọ sát, trau dồi năng lực làm việc, khả năng thích ứng môi trường tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội tạo lập các mối quan hệ mới và biết cách làm việc trong tập thể, góp phần giúp sinh viên tự tin và sẵn sàng tâm thế đi làm sau khi tốt nghiệp.

Sau thời gian một tháng thực tập tại Cục thi hành án tỉnh Quảng ngãi, bản thân em đã học được rất nhiều kiến thức về thi hành án. Biết được cơ cấu tổ chức, hoạt động của cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng ngãi. Đặc biệt về công tác tiếp công dân và kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiểu được Khiếu nại, tố cáo của công dân là một vấn đề tất yếu khách quan, nó luôn luôn tồn tại trong xã hội có giai cấp. Nhất là trong xã hội phát triển hiện nay thì quyền con người, trong đó quyền khiếu nại, tố cáo và quyền được bảo vệ ngày càng được coi trọng.

Với mục đích hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta không chỉ ghi nhận quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong Hiến pháp và pháp luật mà còn luôn chú ý để bảo đảm cho quyền khiếu nại, tố cáo được hiện thực hóa trong cuộc sống. Chính vì vậy cần phải tăng cường hiệu quả pháp luật về giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên đây là mẫu Công tác tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại tại Cục thi Hành Án dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, CÁC BẠN THÔNG CẢM DO DUNG LƯỢNG WEB CÓ HẠN NÊN KHÔNG THỂ ĐĂNG TẢI NGUYÊN BÀI ĐƯỢC.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ