Khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank

Đánh giá post

Sau đây là mẫu bài Khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài khóa luận của mình.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê khóa luận để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
Khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng

PHẦN MỞ ĐẦU khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank

1. Lý do chọn đề tài khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank

Hoạt động cho vay của Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa dựa trên nền tảng sự tín nhiệm lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh. Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế xã hội, mối quan hệ giữa các chủ thể kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp bởi mối quan hệ đan xen trong quan hệ hàng hóa, tiền tệ ngày càng phát triển cả về chủ thể giao dịch và tính chất phức tạp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động cho vay tiêu dùng là một trong những hoạt động tạo ra giá trị lớn nhất. Từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 đến nay toàn thế giới đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề.
Với tư cách là một trung gian tài chính quan trọng trong nền kinh tế, các Ngân hàng phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng cùng với nó là việc đảm bảo an toàn, hiệu quả từ đó tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế và của toàn thể xã hội.

Trước tình hình đó, cộng với những kiến thức có được trong quá trình nghiên cứu, thực tập tại Ngân hàng Maritime Bank – PGD Nguyễn Tri Phương, em quyết định chọn đề tài “Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank – PGD Nguyễn Tri Phương” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Từ đây có nhận thức rõ hơn về hiệu quả của việc cho vay tiêu dùng mang lại nguồn lợi nhuận cho Ngân hàng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nhận biết được tầm quan trọng trong việc cho vay tiêu dùng, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích loại hình cho vay tiêu dùng nhằm định hướng phát triển loại hình này và những hoạt động của việc cho vay mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng như thế nào.

3. Phương phát nghiên cứu khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

– Phương pháp thu thập số liệu:
+ Thu thập số liệu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, tài liệu liên qua đến hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank – PGD Nguyễn Tri Phương.
+Dữ liệu thu thập từ nghiên cứu qua sách, tài liệu từ Maritime Bank, internet…, trao đổi trực tiếp với các anh chị phòng Tín Dụng tại Maritime Bank – PGD Nguyễn Tri Phương.
– Phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp kiến thức đã học kết hợp với thực tiễn tại Ngân hàng.

4. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tập chung thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. Thời gian phân tích số liệu là 3 năm 2019-2021

5. Kết cấu nội dung bài báo cáo

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank- PGD Nguyễn Tri Phương.
Chương 3: Đánh giá nội dung thực tập và một số giải pháp cho hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Maritime Bank – PGD Nguyễn Tri Phương

XEM THÊM => 5+ Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Maritimebank ĐIỂM CAO

MỤC LỤC khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương phát nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Kết cấu nội dung bài báo cáo
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO
VAY TIÊU DÙNG
1.1 Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.1 Khái niệm về hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.2 Đặc điểm về hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.4 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM
1.2.1 Nhân tố chủ quan
1.2.2 Nhân tố khách quan.
1.3 Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng của NHTM
1.4 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng của một số ngân hàng và bài học kinh nghiệm cho Maritime bank.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – PDG NGUYỄN TRI PHƯƠNG
2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 chức năng
2.2 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – PGD Nguyễn Tri Phương
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.2.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự
2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh PGD Nguyễn Tri Phương
2.3 Nội dung thực tập tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – PGD Nguyễn Tri Phương
2.3.1 Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – PGD Nguyễn Tri Phương
2.3.2 Sản phẩm cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
2.3.3 Các biểu mẫu áp dụng đối với cho vay tiêu dùng tín chấp.
2.4 Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – PGD Nguyễn Tri Phương.
2.4.1 Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng.
2.4.2 Doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.4.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng.
2.4.4 Tình hình nợ quá hạn
2.5 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam-PGD Nguyễn Tri Phương.
2.5.1 Thuận lợi và những kết quả đạt được:
2.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Dịch vụ viết thuê chuyên đề - khóa luận uy tín
Dịch vụ viết thuê chuyên đề – khóa luận uy tín

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – PGD NGUYỄN TRI PHƯƠNG
3.1 Đánh giá nội dung thực tập
3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ phận
3.1.2 Nhận xét về quy trình cho vay
3.1.3 Kết quả thu nhận được sau khi kết thúc thực tập
3.2 Định hướng hoạt động của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – PGD Nguyễn Tri Phương.
3.3 Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – PGD Nguyễn Tri Phương.
3.3.1 Bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn lực
3.3.2 Nâng cao chất lượng thông tin cho vay tiêu dùng
3.3.3 Giải pháp về nguồn vốn
3.3.4 Nâng cao chất lượng tín dụng
3.3.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.4 Một số kiến nghị với ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – PDG Nguyễn Tri Phương
3.5 Một số kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 01
ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KHÔNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)
PHỤ LỤC 02
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH
PHỤ LỤC 03
GIẤY NHẬN NỢ
Phương thức rút vốn vay
PHỤ LỤC 04
HỢP ĐỒNG CHO VAY

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Khóa luận cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Maritime Bank, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê khóa luận trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, NHẬN BÀI NGAYYY.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ