Danh Sách 250 Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh Chọn Lọc

5/5 - (7 bình chọn)

Khái niệm đề tài nghiên cứu khoa học Tiếng Anh là một chủ đề cụ thể mà người nghiên cứu quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thông tin để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu. Nó là một khối lượng lớn thông tin và kiến thức về một lĩnh vực cụ thể được thu thập và phân tích bằng phương pháp nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu khoa học Tiếng Anh phải được xác định rõ ràng, có tính khoa học và khả thi, và phải tuân thủ các tiêu chuẩn định ra bởi cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu khoa học Tiếng Anh thường bao gồm các bước tiếp cận nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả dự kiến, các giả thuyết và đề xuất của người nghiên cứu. Nó cũng cần phải có tính ứng dụng cao để có thể áp dụng vào thực tiễn và đóng góp vào phát triển xã hội.

Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh
Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh

Tuy nhiên nếu việc hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học Tiếng Anh với bạn còn gặp nhiều khó khăn hay các bạn không có thời gian để làm bài thì hãy tham khảo dịch vụ làm thuê đề tài nghiên cứu khoa học trọn gói của Luận Văn Tốt. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề Luận Văn Tốt cam đoan sẽ mang đến cho các bạn bài làm chất lượng hơn cả mong đợi bạn nhé 

Cấu Trúc Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh

Cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học tiếng Anh thường bao gồm các phần sau:

Cấu Trúc Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh
Cấu Trúc Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh
 1. Tiêu đề (Title): Đây là phần tiêu đề của đề tài. Tiêu đề nên ngắn gọn, thể hiện rõ nội dung của đề tài.
 2. Mục đích nghiên cứu (Research Objectives): Phần này giới thiệu về mục đích và ý nghĩa của đề tài.
 3. Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions): Đây là phần giới thiệu về các câu hỏi nghiên cứu của đề tài.
 4. Phạm vi nghiên cứu (Scope of Study): Phần này giới thiệu về phạm vi nghiên cứu của đề tài, bao gồm thời gian, địa điểm, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.
 5. Tài liệu tham khảo (References): Phần này liệt kê các tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình nghiên cứu.
 6. Phương pháp nghiên cứu (Research Methodology): Phần này giới thiệu về phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện đề tài, bao gồm phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích dữ liệu và các công cụ nghiên cứu khác.
 7. Kết quả nghiên cứu (Research Findings): Phần này trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài.
 8. Thảo luận (Discussion): Phần này giải thích và phân tích kết quả nghiên cứu, đưa ra các nhận xét, so sánh với các nghiên cứu liên quan và giải thích ý nghĩa của kết quả nghiên cứu.
 9. Kết luận (Conclusion): Phần này tóm tắt lại các kết quả nghiên cứu, đưa ra các giải pháp và đề xuất cho vấn đề được nghiên cứu.
 10. Từ khóa (Keywords): Phần này liệt kê các từ khóa được sử dụng trong đề tài để giúp người đọc tìm kiếm và định hướng cho đề tài.

Tai liệu tham khảo : Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục 

Tiêu Chí Chấm Điểm Đề Tài Tiếng Anh

Tiêu Chí Chấm Điểm Đề Tài Tiếng Anh
Tiêu Chí Chấm Điểm Đề Tài Tiếng Anh

Tiêu chí chấm điểm đề tài tiếng Anh có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích và đối tượng chấm điểm. Tuy nhiên, dưới đây là một số tiêu chí chung thường được sử dụng để đánh giá chất lượng đề tài tiếng Anh:

 1. Nội dung (Content): Bao gồm độ chi tiết, độ sâu và tính toàn diện của nội dung.
 2. Tổ chức (Organization): Đánh giá sự liên kết và thứ tự của các phần trong đề tài, cách bố trí và trình bày đề tài.
 3. Ngôn ngữ (Language): Đánh giá sự đúng đắn, dễ hiểu và sử dụng ngôn ngữ chuyên môn phù hợp.
 4. Thuyết phục (Persuasiveness): Đánh giá sự thuyết phục của tác giả và khả năng thuyết trình các ý kiến trong đề tài.
 5. Tài liệu tham khảo (References): Đánh giá số lượng và tính chất của các tài liệu tham khảo, sự phù hợp và đầy đủ của tài liệu tham khảo với đề tài.
 6. Phương pháp nghiên cứu (Research methodology): Đánh giá tính hợp lý và phù hợp của phương pháp nghiên cứu được sử dụng, sự đầy đủ và chính xác của dữ liệu.
 7. Sáng tạo (Originality): Đánh giá tính sáng tạo của đề tài, khả năng đóng góp mới lạ vào lĩnh vực nghiên cứu.
 8. Khả năng ứng dụng (Applicability): Đánh giá tính ứng dụng của đề tài, khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.

Tùy vào đối tượng và mục đích chấm điểm, một số tiêu chí có thể được ưu tiên hơn so với các tiêu chí khác.

Here are some examples of research topics in various fields that can be written in english:

Here are some examples of research topics in various fields that can be written in english
Here are some examples of research topics in various fields that can be written in english
 1. The impact of social media on mental health
 2. The effectiveness of mindfulness meditation in reducing stress and anxiety
 3. The development of smart cities and their impact on sustainability
 4. The role of genetics in the development of cancer
 5. The effects of climate change on biodiversity in marine ecosystems
 6. The impact of COVID-19 on the global economy
 7. The use of artificial intelligence in diagnosing and treating diseases
 8. The impact of cultural diversity on team performance in multinational corporations
 9. The impact of renewable energy on reducing greenhouse gas emissions
 10. The effectiveness of online learning in higher education.
 11. The impact of artificial intelligence on job automation and the future of work
 12. The effects of exercise on cognitive function and brain health
 13. The role of parental involvement in early childhood education
 14. The impact of gender diversity on corporate performance and profitability
 15. The development of new drug treatments for Alzheimer’s disease
 16. The impact of social networks on political polarization and public opinion
 17. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy in treating depression and anxiety
 18. The impact of trade liberalization on economic growth and inequality
 19. The effects of air pollution on respiratory health and disease
 20. The role of emotional intelligence in leadership effectiveness.
 21. The effects of music therapy on mental health and well-being
 22. The impact of artificial intelligence on privacy and data security
 23. The effects of globalization on cultural diversity and identity
 24. The development of renewable energy technologies for sustainable transportation
 25. The impact of social media on political participation and civic engagement
 26. The effects of mindfulness-based interventions on chronic pain management
 27. The impact of international migration on social and economic integration
 28. The development of new diagnostic tools for infectious diseases
 29. The impact of corporate social responsibility on consumer behavior and brand loyalty
 30. The role of emotional intelligence in conflict resolution and negotiation.
 31. The impact of climate change on food security and agricultural productivity
 32. The effects of social support on health outcomes for individuals with chronic illnesses
 33. The role of cultural competence in healthcare delivery for diverse populations
 34. The development of smart home technologies for independent living for elderly individuals
 35. The impact of automation and robotics on the future of manufacturing industries
 36. The effects of peer mentoring on academic achievement for underrepresented students
 37. The impact of urbanization on public health and environmental sustainability
 38. The development of new materials for energy storage and conversion
 39. The impact of online privacy policies on consumer trust and willingness to share personal information
 40. The effects of physical activity on brain health and cognitive aging.
 41. The impact of social media influencers on consumer behavior and brand loyalty
 42. The effects of nutritional interventions on cognitive function in aging populations
 43. The role of emotional labor in service industry jobs and employee burnout
 44. The development of new technologies for carbon capture and utilization
 45. The impact of artificial intelligence on legal systems and the administration of justice
 46. The effects of nature exposure on mental health and well-being
 47. The impact of inclusive leadership on organizational diversity and performance
 48. The development of new therapies for rare diseases
 49. The impact of income inequality on social mobility and economic growth
 50. The effects of physical activity on cardiovascular health and disease prevention.
 51. The impact of cultural differences on international business negotiations
 52. The effects of sleep on athletic performance and recovery
 53. The role of digital literacy in education and workforce development
 54. The development of new materials for water filtration and purification
 55. The impact of e-commerce on retail industry competition and consumer behavior
 56. The effects of mindfulness interventions on workplace productivity and job satisfaction
 57. The impact of social media on body image and self-esteem in young adults
 58. The development of new therapies for mental illnesses
 59. The impact of sustainable tourism on environmental conservation and local communities
 60. The effects of early childhood education on long-term academic achievement and social mobility.
 61. The impact of gender and race on leadership styles and career advancement in corporate settings
 62. The effects of social support interventions on mental health outcomes for individuals with disabilities
 63. The role of technology in improving disaster response and emergency management
 64. The development of new therapies for autoimmune diseases
 65. The impact of automation on job displacement and income inequality in the workforce
 66. The effects of parental involvement on academic achievement and school readiness in young children
 67. The impact of government policies on income inequality and poverty reduction
 68. The development of new materials for biomedical implants and prosthetics
 69. The effects of meditation on stress management and immune system function
 70. The impact of online education on student learning outcomes and academic achievement.
 71. The impact of workplace diversity on organizational culture and employee job satisfaction
 72. The effects of environmental pollutants on human health and disease risk
 73. The role of cultural sensitivity in international healthcare delivery
 74. The development of new technologies for renewable energy generation and storage
 75. The impact of social media on political polarization and public opinion formation
 76. The effects of mindfulness-based interventions on chronic pain management
 77. The impact of artificial intelligence on employment and workforce development
 78. The development of new therapies for cancer treatment and prevention
 79. The effects of early childhood nutrition on long-term health outcomes
 80. The impact of globalization on cultural identity and social cohesion.
 81. The effects of nutrition interventions on cardiovascular disease prevention and management
 82. The role of artificial intelligence in improving healthcare delivery and patient outcomes
 83. The development of new materials for energy-efficient building design
 84. The impact of cultural competence on patient satisfaction and healthcare outcomes
 85. The effects of exercise interventions on cognitive function and brain health in aging populations
 86. The impact of the gig economy on labor market flexibility and worker rights
 87. The development of new therapies for infectious diseases
 88. The effects of mindfulness-based interventions on addiction recovery and relapse prevention
 89. The impact of social entrepreneurship on sustainable development and poverty reduction.
 90. The impact of mindfulness-based interventions on workplace stress and burnout
 91. The effects of climate change on agricultural productivity and food security
 92. The role of digital technology in improving access to healthcare in rural areas
 93. The development of new materials for water desalination and purification
 94. The impact of social media on mental health and wellbeing in adolescents
 95. The effects of nutrition interventions on maternal and infant health outcomes
 96. The impact of artificial intelligence on privacy and security in the digital age
 97. The development of new therapies for neurological disorders
 98. The effects of exercise interventions on mental health outcomes in individuals with depression
 99. The impact of social media on political participation and civic engagement.
 100. The impact of mindfulness-based interventions on anxiety and stress-related disorders
 101. The effects of air pollution on respiratory health and disease risk
 102. The role of virtual reality in improving surgical training and patient outcomes
 103. The development of new materials for lightweight and fuel-efficient vehicles
 104. The impact of social media on body image and eating disorder risk in adolescents
 105. The effects of nutrition interventions on cognitive function and academic achievement in school-aged children
 106. The impact of artificial intelligence on healthcare data privacy and security
 107. The development of new therapies for rare and orphan diseases
 108. The effects of nature-based interventions on mental health and wellbeing in urban populations
 109. The impact of social media on social identity and intergroup relations.
 110. The impact of mindfulness-based interventions on addiction recovery and relapse prevention
 111. The effects of climate change on global water resources and access to clean water
 112. The role of wearable technology in improving personal health and wellness
 113. The development of new materials for sustainable energy storage and conversion
 114. The impact of social media on mental health stigma and help-seeking behavior
 115. The effects of nutrition interventions on metabolic health and disease risk in obese populations
 116. The impact of artificial intelligence on healthcare workforce development and training
 117. The development of new therapies for autoimmune disorders
 118. The effects of animal-assisted interventions on mental health and wellbeing in diverse populations
 119. The impact of social media on political disinformation and misinformation.

Remember that these are just examples, and there are countless research topics that can be explored in various fields. When selecting a research topic, it’s important to consider your own interests and expertise, as well as the availability of relevant literature and data to support your research. Additionally, you should clearly define your research question, establish specific research objectives, and design a research methodology that is appropriate for addressing your research question.

Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh

Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh
Các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh

Đây là một số đề tài môn Tiếng Anh có thể được sử dụng trong các khóa học Tiếng Anh:

 1. Nghiên cứu về ngữ pháp Tiếng Anh: Các quy tắc ngữ pháp cơ bản, những vấn đề phổ biến và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày.
 2. Nghiên cứu về văn học Tiếng Anh: Tác phẩm văn học nổi tiếng, những phong cách văn học và cách phân tích và đánh giá các tác phẩm văn học.
 3. Nghiên cứu về phát âm Tiếng Anh: Cách phát âm đúng các âm trong Tiếng Anh, những khó khăn thường gặp và cách khắc phục chúng.
 4. Nghiên cứu về từ vựng Tiếng Anh: Cách học từ vựng hiệu quả, những từ vựng phổ biến và cách sử dụng chúng trong giao tiếp.
 5. Nghiên cứu về kỹ năng viết Tiếng Anh: Các phương pháp viết bài tốt, cách tổ chức ý tưởng và cách sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt thông tin.
 6. Nghiên cứu về kỹ năng đọc Tiếng Anh: Cách đọc hiệu quả, những kỹ năng cần thiết để hiểu nội dung và cách áp dụng kỹ năng này vào thực tế.
 7. Nghiên cứu về giao tiếp Tiếng Anh: Cách phát âm, sử dụng từ vựng và cách tương tác trong giao tiếp hàng ngày.
 8. Nghiên cứu về Tiếng Anh phổ thông: Những lời khuyên về cách học và sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày, những lỗi phổ biến và cách khắc phục chúng.
 9. Nghiên cứu về Tiếng Anh kinh doanh: Cách sử dụng Tiếng Anh trong môi trường kinh doanh, cách viết email chuyên nghiệp và cách thuyết trình trước khán giả quốc tế.
 10. Nghiên cứu về Tiếng Anh học thuật: Các kỹ năng cần thiết để đọc và viết các tài liệu học thuật, những cụm từ và thuật ngữ phổ biến trong các lĩnh vực học thuật.
 11. Nghiên cứu về Tiếng Anh cho người mới bắt đầu: Các phương pháp học Tiếng Anh cho người mới bắt đầu, cách học từ vựng và ngữ pháp cơ bản.
 12. Nghiên cứu về Tiếng Anh cho trẻ em: Cách dạy Tiếng Anh cho trẻ em, cách tạo hứng thú cho trẻ khi học Tiếng Anh và cách đánh giá kết quả học tập.
 13. Nghiên cứu khoa học Tiếng Anh trong du lịch: Cách sử dụng Tiếng Anh trong du lịch, những thuật ngữ du lịch phổ biến và cách tương tác với khách hàng quốc tế.
 14. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong công nghệ thông tin: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến công nghệ thông tin, cách viết tài liệu chuyên ngành và cách giao tiếp với đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.
 15. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong y khoa: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến y khoa, cách giao tiếp với bệnh nhân quốc tế và cách viết tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực y khoa.
 16. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong giáo dục: Cách dạy Tiếng Anh cho học sinh và sinh viên, cách đánh giá kết quả học tập và cách tạo động lực cho học sinh học tập Tiếng Anh.
 17. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong quản lý và lãnh đạo: Cách sử dụng Tiếng Anh trong quản lý và lãnh đạo, cách thuyết trình trước khán giả quốc tế và cách viết tài liệu chuyên ngành.
 18. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong tài chính: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến tài chính, cách thuyết trình trước khán giả quốc tế và cách viết tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính.
 19. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong marketing: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến marketing, cách thuyết trình trước khán giả quốc tế và cách viết tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực marketing.
 20. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong kinh doanh quốc tế: Cách sử dụng Tiếng Anh trong kinh doanh quốc tế, cách
 21. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong văn hóa và nghệ thuật: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến văn hóa và nghệ thuật, cách dịch và phiên âm tên các tác phẩm nghệ thuật sang Tiếng Anh và cách viết tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực này.
 22. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong khoa học xã hội: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến khoa học xã hội, cách viết bài báo khoa học tiếng Anh và cách thuyết trình trước khán giả quốc tế trong lĩnh vực này.
 23. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong kỹ năng mềm: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến kỹ năng mềm, cách thực hành và phát triển kỹ năng mềm bằng Tiếng Anh và cách viết tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực này.
 24. Nghiên cứu khoa học về Tiếng Anh trong lĩnh vực thể thao: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến thể thao, cách phát âm tên các môn thể thao và cách viết tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực này.
 25. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong lĩnh vực năng lượng: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến năng lượng, cách thuyết trình và viết tài liệu chuyên ngành về năng lượng bằng Tiếng Anh và cách tương tác với đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.
 26. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong lĩnh vực thực phẩm: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến thực phẩm, cách viết tài liệu chuyên ngành về thực phẩm bằng Tiếng Anh và cách tương tác với đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.
 27. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong lĩnh vực môi trường: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến môi trường, cách viết tài liệu chuyên ngành về môi trường bằng Tiếng Anh và cách tương tác với đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.
 28. Nghiên cứu về Tiếng Anh trong lĩnh vực chăn nuôi: Các thuật ngữ và từ vựng liên quan đến chăn nuôi, cách viết tài liệu

Hãy nhớ rằng đây chỉ là những ví dụ và có vô số Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Đa Lĩnh Vực có thể được khám phá trong các lĩnh vực khác nhau. Khi lựa chọn một chủ đề nghiên cứu, điều quan trọng là cân nhắc đến sở thích và chuyên môn của chính bạn, cũng như sự có sẵn của tài liệu và dữ liệu liên quan để hỗ trợ cho nghiên cứu của bạn. Ngoài ra, bạn cần xác định rõ câu hỏi nghiên cứu của mình, thiết lập các mục tiêu nghiên cứu cụ thể và thiết kế một phương pháp nghiên cứu phù hợp để giải quyết câu hỏi nghiên cứu của bạn.

Với chia sẻ về các Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tiếng Anh trên đây, mong rằng sẻ mang đến cho các bạn nhiều ý tưởng làm bài hay, các bạn hãy phát huy tư duy của mình một cách tốt nhất để hoàn thiện bài làm chất thượng tốt bạn nhé. Nếu có bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm về bài làm thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt  qua Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé. Chúc các bạn thành công.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo