Nội Dung Và Vai Trò Của Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Đánh giá post

Nội Dung Và Vai Trò Của Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân là nội dung tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên sinh viên, học viên đang làm khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán. Các tài liệu của chúng tôi được trích dẫn từ một số khóa luận tốt nghiệp cũ trước đây đạt điểm cao và bảo vệ thành công. Nội dung của bài làm bao gồm vai trò và nội dung của quản lý thuế thu nhập cá nhân . Ngoài ra nếu các bạn sinh viên vẫn gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện nội dung bài khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp ngành kế toán thì hay liên hệ với chúng tôi Zalo : 0934573149 để được cung cấp dịch vụ viết khóa luận bạn nha.

1. Vai Trò Của Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Thuế nói chung và Luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng đứng trên một bình diện nào đó đều có những vai trò nhất định, cụ thể:

Một là, pháp luật thuế nói chung và luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng đã tạo nên cơ sở pháp lý quan trọng và ổn định cho nguồn thu, đáp ứng yêu cầu chi tiêu của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước

Chúng ta biết rằng, những quy định về pháp luật thuế nói chung và thuế thu nhập cá nhân nói riêng bao gồm các quy phạm pháp luật xác định quyền thu thuế của nhà nước, nghĩa vụ nộp thuế của chủ thể đủ điều kiện. Điều này có nghĩa nguồn thu từ thuế chỉ có được khi các bên thực hiện đúng quy định pháp luật thuế. Thuế là công cụ quyết định đến cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước.

Quá trình ban hành các quy phạm pháp luật của Nhà nước ban hành pháp luật thuế và ấn định các loại thuế được áp dụng đối với các pháp nhân và cá nhân trong xã hội. Quá trình ban hành Luật thuế nói chung và trong lĩnh vực đất đai nói riêng đã thực hiện chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thu thuế đất đai. Thông qua hoạt động thu thuế nhằm đạt được mục đích chủ yếu và quan trọng nhất đó là tạo nên hành lang pháp lý để điều chỉnh quan hệ pháp luật thu – nộp thuế là nhằm tạo quỹ ngân sách nhà nước. Thông qua hoạt động nộp thuế thì các chủ thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế đã tạo ra nguồn thu tài chính quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách. Như vậy, nguồn thu từ thuế có vị trí quyết định đến cơ cấu nguồn thu ngân sách của nhà nước.

Hai là, pháp luật thuế thu nhập cá nhân được sử dụng như một công cụ để kiểm tra gián tiếp hoạt động thu nhập cá nhân trong giai đoạn hiện nay

Để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ thuế, thì các chủ thể là đối tượng nộp thuế buộc phải quan tâm và tuân thủ những quy định đã được pháp luật về thuế quy định một cách cụ thể. Điều đó cũng có nghĩa bằng việc quy đinh những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, nhà nước gián tiếp quản lý hoạt động trong các lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội nói chung và thu nhập cá nhân nói riêng. Đặc biệt, đối với đất đai là một chủ thể rất đặc biệt của hệ thống pháp luật nước ta. Với những quy định của hệ thống pháp luật được áp dụng một cách cụ thể trong thực tiễn thì các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ sửa đổi, bổ sung phù hợp với định hướng trong từng giai đoạn ở tầm vĩ mô và vi mô. Mặt khác, cũng thông qua việc kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có khả năng phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế nói riêng và vi phạm trong quá trình hoạt động gắn với tư cách của đối tượng nộp thuế nói chung.

Ba là, pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng được sử dụng như một công cụ điều tiết hoạt động quản lý đất đai nói chung, thực hiện đường lối trong một thời kì nhất định của nhà nước. Thông qua hoạt động huy động nguồn thu cho ngân sách như nước, pháp luật thuế thu nhập cá nhân còn có vai trò quan trọng trong việc điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế. Là một bộ phận của hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Thông qua việc ban hành và thực hiện những quy định về pháp luật về đất đai, Nhà nước thể chế hóa và thực hiện chính sách điều tiết đối với nền kinh tế, điều tiết thu nhập và tiêu dùng xã hội.

Trong thời gian hiện nay pháp luật thuế thu nhập cá nhân góp phần khuyến khích khai thác nguyên liệu, vật tư trong nước để đáp ứng như cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Thông qua pháp luật thuế thu nhập cá nhân, nhà nước có tác động tích cực trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển trên cơ sở tận dụng và sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực của đất nước trong việc điều chỉnh cung – cầu và cơ chế kinh tế. Ở Việt Nam, bên cạnh vai trò chung đối với nền kinh tế – xã hội pháp luật thuế còn được nhà nước sử dụng như một công cụ thể hiện chính sách xã hội.

Bốn là, pháp luật thuế thu nhập cá nhân được xem là công cụ góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã hội

Bên cạnh hệ thống pháp luật thuế thì pháp luật thuế thu nhập cá nhân được áp dụng vào các đối tượng đã được quy định được ghi nhận tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Việc quy định như vậy nhằm đảm bảo sự bình đẳng và công bằng xã hội về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cá nhân và pháp nhân. Sự bình đẳng công bằng và được thể hiện thông qua chính sách của các cá nhân về hoạt động này.

Có thể khẳng định pháp luật thuế nói chung và thuế đất đai nói riêng có vai trò quan trọng trong việc giúp nhà nước thực hiện các chính sách xã hội của mình. Nhà nước điều tiết thu nhập, hạn chế khoảng cách giàu nghèo, góp phần thực hiện công bằng, bình đẳng xã hội. Bằng những quy định của pháp luật thuế, nhà nước phát huy trách nhiệm của mỗi cá thể đối với cộng đồng xã hội.

Nội Dung Và Vai Trò Của Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Nội Dung Và Vai Trò Của Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân

XEM THÊM : Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Thuế TNCN

Năm là, pháp luật thuế quản lý các hoạt động thu thuế và nộp thuế. Từ phương diện quản lý Nhà nước, pháp luật thuế thu nhập cá nhân được xem như một công cụ hữu hiệu trong việc quản lý các hoạt động thu, nộp thuế nhằm khai thác vai trò tích cực và hạn chế những tiêu cực của hoạt động này. Quan hệ thuế nói chung và thuế về đất đai nó chung xét về bản chất là một quan hệ phân phối của cải dưới hình thức giá trị nên tự bản thân nó đã là một mảnh đất màu mỡ làm nảy sinh các hoạt động xã hội tiêu cực, làm phương hại đến lợi ích chung của cộng đồng. Bởi vậy, bằng pháp luật thuế nói chung thì nhà nước đã đưa ra các những giới hạn về hành lang pháp lý để các chủ thể có được sự tự do trong khuôn khổ. Vượt ra ngoài khuôn khổ đó, đương nhiên họ sẽ phải chịu các chế tài nghiêm khắc.

Tựu chung lại thì sự ra đời và hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thuế. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiến tạo một  môi  trường  chính  trị, kinh tế  – xã hội ổn định, tiến bộ, làm nền tảng, cơ sở vững chắc cho công cuộc hội nhập và phát triển thành công của các quốc gia trong thời gian trở lại đây.

2. Nội dung quản lý thuế thu nhập cá nhân

Quản lý thuế thu nhập cá nhân là một bộ phận của quản lý thuế, do đó nội dung cơ bản của pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng bao hàm những nội dung được quy định tại Điều 3 Luật quản lý thuế. Theo đó, chủ thể thực hiện quản lý thuế thu nhập cá nhân các nội dung về:

– Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.

– Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.

– Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.

– Thông tin về người nộp thuế.

– Kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

– Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

– Xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

Mỗi sắc thuế lại có những nét riêng trong cách quản lý để phù hợp với thực tiễn của công tác quản lý chống thất thu thuế.

Trên đây là Nội Dung Và Vai Trò Của Quản Lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân, hy vọng sẽ giúp cho các bạn rất nhiều khi các bạn làm bài tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo nếu các bạn vẫn còn băn khoăn hay khó khăn trong quá trình hoàn thành bài tốt nghiệp thì hãy liên hệ ngay với luanvantot.com để nhận dịch vụ viết khóa luận với giá thành tốt nhất, nhưng mang đến cho các bạn kết quả cao nhất.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ