Luận Văn Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Pháp Luật Việt Nam

Đánh giá post

Luận văn Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn học viên đang làm luận văn thạc sĩ, nội dung của bài viết dưới đây cho các bạn thấy tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu về Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật tại Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Bên cạnh việc tìm kiếm để cung cấp tài liệu có ích cho các bạn, chúng tôi còn mang đến cho các bạn dịch vụ viết luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, hãy điện cho chúng tôi Zalo : 0934573149 để được tư vấn. 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân (trong đó có công ty cổ phần) là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế xã hội chủ nghĩa. Song thực tiễn đã chứng minh quan niệm như vậy là cực đoan và sự xuất hiện của kinh tế tư bản tư nhân đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế nước nhà.

Đường lối đổi mới kinh tế do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra được hoàn thiện và phát triển, Đảng và Nhà nước ta khẳng định chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đưa ra giải pháp : “Khuyến khích phát triển kinh tế gia đình. Sử dụng khả năng tích cực của kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa, đồng thời vận dụng và tổ chức những người lao động cá thể vào các hình thức làm ăn tập thể để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; sắp xếp, cải tạo và sử dụng tiểu thương, giúp đỡ những người không cần thiết trong lĩnh vực lưu thông chuyển sang sản xuất và dịch vụ. Sử dụng kinh tế tư bản tư nhân trong một số ngành nghề, đi đôi với cải tạo họ từng bước bằng nhiều hình thức tư bản nhà nước, xóa bỏ thương nghiệp tư bản tư nhân. Mở rộng nhiều hình thức liên kết giữa các thành phần kinh tế theo nguyên tắc cùng có lợi, bình đẳng trước pháp luật”[1].

Thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân, công ty cổ phần đã phát triển rộng khắp trong cả nước; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước. Cùng với các loại hình kinh doanh khác, sự phát triển của công ty cổ phần đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng thêm số lượng công nhân, lao động và doanh nhân Việt Nam, thực hiện các chủ trương xã hội hóa y tế, văn hóa, giáo dục…

Như vậy, trong những năm qua bộ phận kinh tế này ở nước ta đã phát triển nhanh chóng và ngày càng khẳng định là một bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động của các công ty cổ phần của Việt Nam hiện nay chưa phát huy được hết các tiềm năng của mình, còn gặp nhiều khó khăn từ nhiều nguyên nhân, mà chủ yếu là do khung pháp lý còn bộc lộ nhiều hạn chế. Luật doanh nghiệp 2020 ra đời thay thế cho Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều tư tưởng mở rộng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mô hình công ty cổ phần,tuy nhiên trong thực tiễn kinh doanh hiện nay có những rào cản nhất định do quy định pháp luật đặt ra chưa thống nhất và chặt chẽ, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị công ty cổ phần, dẫn đến nhiều bất cập và hạn chế khi thực hiện.

Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: Quản trị công ty cổ phần theo pháp luật Việt Namthực tiễn tại Tổng công ty thủy sản Việt Nam (Seaprodex)nhằm đánh giá thực trạng của pháp luật về quản trị công ty cổ phần qua đó làm rõ những điểm mới, điểm hạn chế còn tồn tại và đề ra phương án giải quyết góp phần nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tạo một môi trường cạnh tranh và cởi mở cho các chủ thể kinh doanh phát triển nền kinh tế trong nước.

2. Mục tiêu nghiên cứu Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Pháp Luật Việt Nam

Luận văn đi vào nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật về thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần; thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật này tại Việt Nam. Từ đó đi vào phân tích, đánh giá, tổng hợp nhằm tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả trong thành lập, hoạt động của các Công ty cổ phần tại Việt Nam.

3. Tình hình nghiên cứu đề tài

Cho đến nay, ở Việt Nam cũng đã có các công trình khoa học nghiên cứu về công ty cổ phần nhưng phần lớn tiếp cận vấn đề này ở những mức độ khía cạnh, pháp lý kinh tế khác nhau. 

Qua nghiên cứu bản thân nhận thấy rằng sự quan tâm và nghiên cứu của các nhà khoa học pháp lý thể hiện ở những mức độ khác nhau: 

Thứ nhất: Ở các trung tâm, trường Đại học đào tạo cử nhân luật trong chương trình đào tạo của mình vấn đề công ty cổ phần là một bộ phận nằm trong quá trình giảng dạy về luật kinh tế và quản lý kinh tế mặc dù mức độ nghiên cứu chưa sâu. Chúng ta có thể tìm thấy một số vấn đề về công ty cổ phần trong Giáo trình Luật thương mại của Trường Đại học Luật Hà Nội – Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006; Giáo trình Luật kinh tế của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội – Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001; Chuyên khảo Một số quy định mới về công ty cổ phần nhỏ, Nxb Chính trịquốc gia, Hà Nội, 2003. Hay các bài viết được công bố trên các tạp chí chuyên ngành pháp lý, nổi bật như bài viết: Phân tích pháp luật về công ty cổ phần để tìm ra các bất cập của TS. Ngô Huy Cương – Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 25 (2009)… 

Thứ hai: Một số công trình luận văn, đề tài có nghiên cứu về chủ thể công ty cổ phần của các học giả như:

Pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam thực trạng và phương hướng hoàn thiện” – Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Trần Tố Uyên (Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2005)

Luận Văn Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Pháp Luật
Luận Văn Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Pháp Luật

XEM THÊM : Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Kinh Doanh Thương Mại

Pháp luật về công ty cổ phần ở Việt Nam” – Luận văn Thạc sĩ luật học của tác giả Hoàng Minh Sơn (Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2012)

Thứ ba: Trong những năm qua một số cơ quan nghiên cứu về kinh tế đã có một số cuộc điều tra về thực trạng và tình hình phát triển của công ty cổ phần như: Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kết quả điều tra, khảo sát tình hình phát triển của công ty cổ phần tại tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc năm 2011 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Như vậy, với nhiều mức độ và cách tiếp cận khác nhau, các công trình nghiên cứu nếu trên đã đi sâu phân tích những đặc điểm, bản chất và vai trò của công ty cổ phần trong nền kinh tế – xã hội ở nước ta. Song, cho đến nay chưa có nhiều công trình khoa học đi sâu nghiên cứu và trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về pháp luật công ty cổ phần ở Việt Nam nói chung và pháp luật về thành lập và hoạt động của công ty cổ phần của công ty cổ phần nói riêng. Bên cạnh đó, khi mà Luật doanh nghiệp 2014 đi vào có hiệu lực thì những vấn đề được nghiên cứu trong các công trình trên đã không còn đáp ứng kịp thời với thực tiễn thi hành. Bởi Luật doanh nghiệp 2014 đã có rất nhiều điểm mới và khác biệt so với Luật doanh nghiệp 2005. Do tính mới của Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 vậy nên hầu hết các công trình nghiên cứu hiện nay vẫn còn chưa cập nhập hay cập nhập chưa đầy đủ những đổi mới của thủ tục thành lập và hoạt động của công ty cổ phần hiện tại. Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2020 là nền tảng quan trọng cho việc thành lập và hoạt động của công ty cổ phần nhằm đáp ứng với yêu cầu thực thi trong thực tế. Do vậy, Luận văn là những cập nhật, những phát hiện về những mặt tích cực và hạn chế còn sót của những quy định pháp luật được ghi nhận trong Luật doanh nghiệp 2020 nhằm hoàn thiện – xây dựng thủ tục thành lập và hoạt động của công ty cổ phần đơn giản gọn nhẹ phù hợp với xu thế hiện nay.

Vì vậy, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các công trình khoa học đã có trước, người viết hy vọng góp phần làm sáng tỏ hơn vấn đề pháp lý của công ty cổ phần ở Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của công ty cổ phần, thực tiễn tại Tổng công ty thủy sản Việt Nam (Seaprodex)” để thể hiện tâm huyết và đóng góp của bản thân đối với vấn đề này.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

* Đối tương nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần tại Việt Nam qua các giai đoạn. Cụ thể, đề tài sẽ nghiên cứu tập trung những quy phạm pháp luật liên quan đến việc thành lập, hoạt động của Công ty cổ phần được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.

* Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung đi vào nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận cũng như pháp luật về thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần; nghiên cứu một số kinh nghiệm thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần trên thế giới – từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đánh giá thực trạng pháp luật về thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần tại Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần tại Việt Nam; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần tại Việt nam.

Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu về lý luận và thực tiễn thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần ở Việt Nam.

Về thời gian: Đề tài chủ yếu tập trung đi vào nghiên cứu những vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021). Quá trình nghiên cứu có đề cập đến pháp luật về thành lập, hoạt động của mô hình Công ty cổ phần trước khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực để phục vụ cho công tác so sánh, đánh giá và nhằm mang lại cái nhìn về bức tranh toàn cảnh.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận để nghiên cứu đề tài này là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp song song với các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh. 

Phương pháp phân tích được dùng để làm rõ khái niệm hộ kinh doanh, khái niệm đăng ký kinh doanh, bản chất và những đặc điểm của hộ kinh doanh, làm rõ những điều chỉnh của pháp luật Việt Nam về hoạt động đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. 

Phương pháp lịch sử được sử dụng để xem xét quá trình hình thành và phát triển của hộ kinh doanh ở Việt Nam và quá trình hoàn thiện pháp luật của hộ kinh doanh ở Việt Nam.

Phương pháp hệ thống, được sử dụng nhằm mục đích đánh giá thực trạng về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh ở Việt Nam để tìm ra những bất cập.

Phương pháp so sánh được sử dụng để xem xét, đối chiếu các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh và các loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh từ đó làm nổi bật lên vị trí, vai trò của hộ kinh doanh.

Phương pháp thống kê, phân tích và xử lý số liệu được sử dụng nhiều trong nghiên cứu về thực trạng pháp luật về thủ tục đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phương pháp tổng hợp được sử dụng để khái quát hóa nhằm đưa ra những đề xuất, kiến nghị của luận văn

6.Kết cấu Luận văn

Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, Tài liệu tham khảo thì cấu trúc Luận văn có 03 chương:

– Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị công ty cổ phần và mô hình quản trị công ty cổ phần

– Chương 2: Thực trạng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về quản trị công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại tổng công ty cổ phần thủy sản Việt Nam

– Chương 3: Một số kiến nghị về hoàn thiện quản trị công ty cổ phần tại Tổng công ty cổ phần thủy sản Việt Nam

[1] Nghị quyết Đại hội VI của Đảng

Đây là bài Luận Văn Quản Trị Công Ty Cổ Phần Theo Pháp Luật Việt Nam, với nội dung bài luận văn trên sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc tìm kiếm tài liệu phục vụ cho bài làm của các bạn. Nếu các bạn còn đang băn khoăn lo lắng hay các bạn không có thời gian làm bài thì hãy liên hệ với luanvantot.com để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ viết luận văn tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp ..bạn nha.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ