Tiểu luận Kinh tế Chính trị: Phát triển kinh tế tư nhân

5/5 - (1 bình chọn)

Dưới đây là mẫu bài Tiểu luận Kinh tế Chính trị Phát triển kinh tế tư nhân, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết bài tiểu luận nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có tài liệu tham khảo các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài tiểu luận trọn gói để đượchỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Tiểu luận Kinh tế Chính trị: Phát triển kinh tế tư nhân
Tiểu luận Kinh tế Chính trị: Phát triển kinh tế tư nhân

MỞ ĐẦU Tiểu luận Kinh tế Chính trị Phát triển kinh tế tư nhân

1. Lý do chọn đề tài

Qua gần 35 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân, từ “có vị trí quan trọng lâu dài” (Đại hội IX) đến “có vai trò quan trọng là một trong những động lực của nền kinh tế” (Đại hội X) và “là một động lực quan trọng của nền kinh tế” (Đại hội XII và Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII). Theo đó, hàng loạt những quyết sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành và triển khai thực hiện. Đặc biệt lực lượng doanh nghiệp tư nhân đã góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm thay đổi “diện mạo” đất nước, tạo dấu ấn, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; hình thành nhiều thương hiệu có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích và 7% dân số của cả nước, là trung tâm kinh tế năng động nhất của cả nước, đi đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ trọng GDP của thành phố luôn ở mức bình quân 1/3 GDP của cả nước. Theo thống kê, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300.000 doanh nghiệp tư nhân. Giai đoạn 2015-2020, số doanh nghiệp tư nhân thành lập mới tăng bình quân 2.000 doanh nghiệp/tháng.

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, tỷ trọng kinh tế tư nhân trong tổng cơ cấu kinh tế thành phố giai đoạn 2006 – 2010 trung bình đạt 50,6%; đến năm 2016 đạt 58,83%; tỷ trọng đóng góp vào ngân sách của KTTN trong tổng thu các khu vực kinh tế tăng từ 30% trong năm 2006 lên 34% trong năm 2016. Số liệu từ Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2015, vốn đầu tư từ thành phần kinh tế ngoài nhà nước chiếm khoảng 61% tổng vốn đầu tư cả giai đoạn, thành phần kinh tế nhà nước chiếm 21% và thành phần kinh tế có vốn nước ngoài chiếm 18%4.

Thông qua số liệu thống kê, có thể khẳng định khu vực KTTN đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, động lực trong phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách, tạo sức mạnh tăng trưởng đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế ở nhiều mặt; chưa thực sự là một đồng lực quan trọng của nền kinh tế. Năng suất và tốc độ tăng năng suất của khu vực kinh tế tư nhân còn thấp và có nhiều hạn chế. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài tiểu luận cuối kỳ.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

• Mục đích:
Làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

• Nhiệm vụ:
Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân.
Làm rõ vai trò, tầm quan trọng phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, rút ra nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm.
Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

• Đối tượng nghiên cứu:
Kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
• Phạm vi nghiên cứu:
Từ năm 2010 đến năm 2020 tại TPHCM

4. Phương pháp nghiên cứu

– Tiểu luận sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở phương pháp luận nghiên cứu.
– Tiểu luận còn sử dụng các phương pháp: lịch sử – logic, phân tích và tổng hợp, thống kê, quy nạp.

5. Bố cục

Ngoài mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương
Chương 1. Cơ sở lý luận về thành phần kinh tế tư nhân
Chương 2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh
Chương 3. Quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG Tiểu luận Kinh tế Chính trị Phát triển kinh tế tư nhân

MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ NHÂN
1.1. Lý luận chung về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lê chủ nghĩa xã hội
1.1.1. Khái niệm thành phần kinh tế
1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.1.2.1. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế nhiều thành phần
1.1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
1.1.3. Sự cần thiết phát triển nền kinh tế nhiều thành trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
1.2. Lý luận chung về thành phần kinh tế tư nhân
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Điều kiện kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1. Kết quả đạt được
2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Quan điểm về phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh
3.2. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT

KẾT LUẬN Tiểu luận Kinh tế Chính trị Phát triển kinh tế tư nhân

Sự phát triển của khu vực KTTN ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng khi xác định KTTN là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 – Khóa XII về phát triển KTTN, thành phố Hồ Chí Minh cần quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết này và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tế địa phương để đề ra các cơ chế, giải pháp phù hợp nhằm kích thích, tạo động lực thúc đẩy khu vực KTTN của thành phố phát triển, xứng đáng với vai trò “đầu tàu” kinh tế của cả nước.

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Tiểu luận Kinh tế Chính trị Phát triển kinh tế tư nhân, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ