Bài Tiểu luận mẫu Phân loại cán bộ Tư Pháp – Bài đã đạt 10đ

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Tiểu luận Phân loại cán bộ Tư Pháp, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết bài tiểu luận nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có tài liệu tham khảo các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Bài Tiểu luận mẫu Phân loại cán bộ Tư Pháp
Bài Tiểu luận mẫu Phân loại cán bộ Tư Pháp

MỞ ĐẦU Tiểu luận Phân loại cán bộ Tư Pháp

1.Lý do chọn đề tài Phân loại cán bộ Tư Pháp

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã đề ra mục tiêu chung của công tác cán bộ là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể gắn bó với nhân dân, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý”. Tuy nhiên “Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước ta hiện nay xét về chất lượng, số lượng và cơ cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”. Có nhiều nguyên nhân tạo nên thực trạng này, mà trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ những yếu kém của cán bộ trong phân loại công việc.

Cán bộ Tư pháp xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp xã/phường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho cán bộ và cả tổ chức. Mục đích quan trọng nhất trong phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã là sử dụng hợp lý thời gian, khai thác hiệu quả khả năng làm việc của mỗi cán bộ tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đặc biệt là cấp xã/phường.

Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả làm việc của tổ chức hành chính, nên phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã luôn được quan tâm ở bất cứ tổ chức nào cấp xã/phường nào. Đây được coi là một trong những yếu tố mang tính quyết định hiệu quả làm việc và khả năng cạnh tranh của các tổ chức hành chính Nhà nước.

Phường 25 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ tư pháp xã của Phường 25 luôn được kiện toàn, chất lượng đội ngũ được nâng lên rõ rệt phần nào đã đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ tư pháp tại đây chưa cao.

Nguyên nhân của hạn chế là do: phân loại công việc của cán bộ tư pháp chưa thực sự khoa học, chưa mang tính chuyên môn, chuyên nghiệp cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc… Điều đó càng bộc lộ rõ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện chương trình cải cách hành chính quốc gia. Từ thực tiễn đó và nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động phân loại công việc của cán bộ, tư pháp, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh”

XEM THÊM ===> Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Tổng Hợp [999+ ĐỀ TÀI + BÀI MẪU]

2.Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh. Từ đó đưa ra các đề xuất:
– Nhằm hoàn thiện hơn nữa việc phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh trong giai đoạn hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Phân loại cán bộ Tư Pháp

3.1.Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh.

3.2.Phạm vi nghiên cứu
Với mục đích nghiên cứu đã trình bày ở trên, tiểu luận “nghiên cứu phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh”, có phạm vi nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực trạng về phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh trong giai đoạn hiện nay.

4. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin là biện chứng duy vật và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Để thực hiện việc nghiên cứu đề tài, trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: Phương pháp phân tích được áp dụng khi xem xét quy định của các văn bản nhà nước về phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã ….

Ngoài ra, tác giả tiểu luận còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic và phương pháp bình luận….

5. Kết cấu của tiểu luận Phân loại cán bộ Tư Pháp

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm 3 chương:
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN LOẠI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
Chương II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN LOẠI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 25 QUẬN BÌNH THẠNH

1.1.3.Cán bộ tư pháp xã

Thông tư liên tịch số 01, ngày 28-4-2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ quy định cán bộ tư pháp xã, phường thị trấn gọi chung là cấp xã (CBTP-HT cấp xã) là những người tham mưu giúp cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện 12 nhiệm vụ, quyền hạn gồm: ban hành, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp cấp xã; tổ chức, thực hiện việc tự kiểm tra các quyết định, chỉ thị do UBND cấp xã ban hành; rà soát văn bản pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành; tổ chức, thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động hòa giải; hộ tịch; chứng thực; phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc thi hành án dân sự…

1.1.4.Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã

Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã là quá trình phân chia các thông tin về công việc một cách có hệ thống. Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã được tiến hành để xác định ra các nhiệm vụ thuộc phạm vi công việc đó và các kỹ năng, năng lực và trách nhiệm cụ thể cần phải có để thực hiệu công việc đó là một cách thành công.

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT

1.2. Nội dung phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường

Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường cũng có thể xác định theo các hình thức hoạt động của nó.

Theo đó, phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường được thực hiện theo theo chế độ của thủ trưởng. Hình thức phân loại công việc này khác với UBND hoạt động theo chế độ tập thể UBND kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND, khác với hoạt động của HĐND theo chế độ hội đồng. Trong chế độ thủ trưởng hành chính,  phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã được thực hiện theo sự phân công công việc, dưới sự chỉ đạo và phân công của trưởng bộ phận phụ trách. Trong đó, trên cơ sở nhiệm vụ được xác định, người phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động tư pháp.

Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường theo nội dung, có thể chia thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, đó là:

– Xây dựng, kiểm tra, kiểm soát văn bản quản lý pháp luật

– Quản lý và đăng ký hộ tịch

– Theo dõi thi hành pháp luật và quản lý hoạt động thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

-Phổ biến giáo dục pháp luật

-Hòa giải cơ sở và các nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Phân loại công việc của cán bộ tư pháp xã trên địa bàn phường không chỉ mang tính chất hành chính – tư pháp mà còn mang tính chất xã hội rộng lớn. Việc triển khai thực hiện hoạt động tư pháp luôn đòi hỏi công chức thực thi hoạt động tư pháp phải biết đề cao vai trò của các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong một số lĩnh vực nhất định, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như PBGDPL, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý…

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Tiểu luận Phân loại cán bộ Tư Pháp, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ